ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde ‘Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri’ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(4): 165-175 | DOI: 10.15511/tahd.19.00465

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde ‘Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri’ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi

Mehmet Taşkın Egici1, Yağmur Gökseven1, Güzin Zeren Öztürk1, Elif Serap Esen1, Dilek Toprak2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul
2Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Bölümü, Edirne

Aile hekimliği uzmanlık eğitimi Türkiye’de 1984 yılında başlamıştır. 2010 yılına kadar aile hekimliği uzmanlık öğrencilerinin 3 yıllık eğitim sürecinin tamamı klinik rotasyonlardan oluşmaktayken; 2010 yılından bu yana belirtilen amaçları uygulayabilmek ve yeterlilikleri kazanabilmek için, 18 ay klinik rotasyon, 18 ay ise saha eğitimi olacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Saha eğitiminin ihtiyacını karşılamak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında ‘Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri’’ (E-ASM) kurulmasıyla ilgili mevzuat çıkarılmıştır. Aile hekimliği uzmanlığı saha eğitiminde önemli bir boşluğu doldurması beklenen E-ASM’lerin eğitim hizmetinin yanında diğer aile sağlığı merkezlerinin verdiği hizmetleri vermesi de beklenmektedir. E- ASM’lerin sayısı halen yetersiz olup arttırılması için eğitim kurumlarının farkındalığının artırılması, malzeme temini, tadilat ve tamirat ihtiyaçlarının kolaylaştırılması gerekmektedir. Sağlık Müdürlükleri tarafından alt yapının oluşturulması ve destek personelinin sağlanması; Aile hekimliği eğitim kurumları tarafından ise eğitici görevlendirilmesi ve eğitim görecek uzmanlık öğrencisi planlanması alternatif olarak düşünülmelidir. Nüfus kaydının ve hizmet planlamalarının asistan eğitimine imkân verecek şekilde düzenlenmesi, görev yapacak eğitici, asistan ve diğer personelin ödemelerinin hak kaybına neden olmayacak şekilde yapılandırılması, sahada yapılacak araştırmalarla ilgili izin süreçlerinin kolaylaştırılması gerekmektedir. Bu yazıda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği’ne bağlı olarak 2016 yılı Ağustos ayı itibariyle iki ayrı binada hizmet vermeye başlayan iki ayrı E-ASM’nin açılması ve işletilmesiyle ilgili deneyimler paylaşılarak sürecin iyileştirilmesine katkı sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, eğitim aile sağlığı merkezi, aile hekimliği saha eğitimi, sağlıklı yaşam merkezi

‘Educational Family Health Centers’ in Family Medicine Resident Training Experience of Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital

Mehmet Taşkın Egici1, Yağmur Gökseven1, Güzin Zeren Öztürk1, Elif Serap Esen1, Dilek Toprak2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul
2Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Bölümü, Edirne

Family medicine residency training began in 1984 in Turkey. Until 2010, 3-year education process of family medicine residency students consisted of clinical rotations. Since 2010, in order to implement the stated objectives and gain the qualifications, 18 months of clinical rotation and 18 months of field training have been arranged. In order to meet the need for field training, the Ministry of Health issued legislation on the establishment of Education Family Health Centers (E-FHC) in 2014. It is expected that the E-FHCs, which are anticipated to fill a significant gap in family medicine speciality field training, in addition to educational services they have to provide services provided by other family health centers. The number of E-FHCs is still insufficient and to increase it, the awareness of educational institutions should be increased, material procurement, modification and repair needs should be facilitated. The establishment of infrastructure by the Health Directorates and the provision of support staff, as well as the planning of the trainer by the family medicine education institutions and the planning of the specialist for the training should be considered as an alternative. It is necessary to arrange population registration and service planning in a way that will allow residence training, to make trainers, residences and other personnels to be employed in such a way that they do not cause any loss of right, and to facilitate the process of permits related to the researches in the field. In this paper, it is aimed to contribute to the improvement of E-FHC process by sharing the experiences about opening and operating of two separate E-FHCs of the Health Sciences University Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital Family Medicine Clinic which started to serve in two buildings as of August 2016.

Keywords: Family medicine, educational family health centers, family medicine field training, wellness center

Mehmet Taşkın Egici, Yağmur Gökseven, Güzin Zeren Öztürk, Elif Serap Esen, Dilek Toprak. ‘Educational Family Health Centers’ in Family Medicine Resident Training Experience of Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital. Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(4): 165-175
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale