ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Obezitenin benlik saygısı ve beden algısı üzerine etkisi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(3): 122-128 | DOI: 10.15511/tahd.15.02122

Obezitenin benlik saygısı ve beden algısı üzerine etkisi

Pınar Hamurcu1, Can Öner2, Berrin Telatar3, Şahin Yeşildağ4
1İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Uzm. Dyt., İstanbul
2İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Uzm. Dr., İstanbul,
3İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Doç. Dr., İstanbul
4İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Öğr. Gör., İstanbul

Amaç: Obezite, psikososyal boyutları olan bir hastalık olarak değerlendirilmekte ve tedavisinde çok boyutlu bir terapi yaklaşımının gerekli olduğu düşünülmektedir. Birbirine yakın kavramlar olan benlik saygısı ve beden algısı obezite ile ilişkili görünmektedir. Bu çalışmada beden kitle indeksi (BKİ) ile benlik saygısı ve beden algısı arasındak ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki çalışmanın verileri 15 Aralık 2013 – 5 Ocak 2014 tarihleri arasında internet üzerinden toplanmış, benlik saygısı Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve beden algısı da Beden Algısı Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya alınan 816 kişiden 704’ü (%86,3) kadın olup yaş ortalaması 25,2±7,5 yıldı; %67,0’sinin (s=547) eğitim düzeyi üniversite ve üstüydü. Beden kitle indeksi kategorisine göre normal bireyler referans alındığında obezlerde düşük benlik saygısı bulunma oranının 1,49 (p=0,050; %95 GA=1,08-2,23) ve morbid obezlerde 3,31 kat (p=0,042; %95 GA=1,04-10,55) daha fazla olduğu; olumsuz beden algısının ise normal bireyler referans alındığında morbid obezlerde 5,48 kat (p=0,029; %95 GA=1,18- 25,38) daha fazla olduğu bulundu. Sonuç: Obez bireylerde normal bireylere nazaran daha düşük benlik saygısı ve beden algısı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Beden kitle indeksi, obezite, benlik saygısı, beden algısı

The impact of obesity on self esteem and body image

Pınar Hamurcu1, Can Öner2, Berrin Telatar3, Şahin Yeşildağ4
1İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Uzm. Dyt., İstanbul
2İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Uzm. Dr., İstanbul,
3İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Doç. Dr., İstanbul
4İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Öğr. Gör., İstanbul

Objective: Obesity is a disease with psychosocial dimensions and needs multidimensional approach for its treatment. Selfesteem and body image are close meaning concepts and affected with each other in cause and effect relationship. This study is a research planed as descriptive which aims to investigate the affects of obesity over the level of self-esteem and body image according to BMI status. Methods: The data of this descriptive and cross-sectional study was collected via internet between the dates of 15th December, 2013 and 5th January, 2014 and Rosenberg Self-esteem Scale and Body Image Scale was used. Data were analyzed by SPSS programme. Results: Of 816 persons included to the study, 704 participants were female, mean age was 25.2±7.5 years and 67.0% of the participants had university or above educational degree. The low self esteem rate was 1.49 times more in obese (p=0.050; %95 CI=1.08-2.23) and 3.31 times in morbid obese (p=0.042; %95 CI=1.04-10.55) if normal person was accepted as referance. On the other hand if normal person was accepted as reference negative body image was 5.48 times more (p=0.029; %95 CI=1.18-25.38) in morbid obese participants. Conclusion: It has been showed that low self-esteem and low body image are seen in obese persons compared with normal persons.

Keywords: Body mass index, obesity, self-esteem, body image.

Pınar Hamurcu, Can Öner, Berrin Telatar, Şahin Yeşildağ. The impact of obesity on self esteem and body image. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(3): 122-128
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale