ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Sigarayı bırakmanın solunum işlevleri üzerine etkisi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(3): 129-133 | DOI: 10.15511/tahd.15.02129

Sigarayı bırakmanın solunum işlevleri üzerine etkisi

Nisa Çetin Kargın1, Kamile Marakoğlu2
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzm. Dr., Konya
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Konya

Amaç: Bu çalışmada, sigarayı bırakmanın solunum işlevleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Selçuk Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Sigara Bıraktırma Polikliniği’ne 11 Mart 2010- 1 Mayıs 2015 tarihleri arasında başvuran kişilerden, bırakma sonrası 3 ay boyunca hiç sigara içmeyen 104 kişi çalışmaya alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, CO değerleri, Fagerström Bağımlılık Puanları, Beck Depresyon Ölçeği Puanları, 1. ve 3. ay solunum fonksiyon testine ilişkin bilgileri kaydedildi. SPSS 16.0 programı ile yapılan istatistiksel değerlendirmelerde kikare testi, McNemar testi, bağımlı gruplarda t testi ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Yaş ortalaması 43,5±10,9 (en küçük 20, en büyük 64 yaş) olan hastaların %85,6’sı (s=89) erkek idi. Hastaların üçüncü ay FEV1, FEV1/FVC, PEF ve FEF25-75 değeri ortalamaları (sırasıyla 92,7±17,6; 81,5±7,6; 87,6±22,4 ve 81,7±26,7), başvuru anındaki FEV1, FEV1/FVC, PEF ve FEF25-75 değeri ortalamalarından (sırasıyla 89,8±18,4; 79,7±8,6; 74,7±23,2 ve 77,5±27,1) istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha yüksek bulundu (sırasıyla p=0,002; p=0,018; p<0,001 ve p=0,013). Akciğer yaşı ve FVC değerlerinde ise anlamlı bir değişiklik olmamıştı (p>0,05). Hastaların CO ölçüm değerleri ile BDÖ puanları arasında pozitif yönde orta düzeyde güçlü ilişki vardı (r=0,376 ve p=0,005). Sonuç: Bu çalışmada sigara bıraktırma polikliniğimizde, sigara bırakma sonrasında 3. ay solunum fonksiyon testlerinde olumlu düzelme tespit ettik. Bu düzelme sigarayı bırakan hastalarımızın sigarasızlık durumunu sürdürmelerini desteklemekte ve motive etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sigara, solunum fonksiyon testi, sigara bırakma.

Effect of smoking cessation on the respiratory functions

Nisa Çetin Kargın1, Kamile Marakoğlu2
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzm. Dr., Konya
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Konya

Objective: It was aimed to evaluate of effect smoking cessation on the respiratory functions in this study. Methods: One hundred four patients who applied to smoking cessation clinic of Family Medicine Department in Selcuk University, and who didn’t smoke for three months after treatment were included in the study. The patients were recorded to age, sex, marital status, work, CO parameters, The Fagerstrom Nicotine Dependence Point, Beck Depression Inventory Points, pulmonary function in the first examination time and three months after smoking cessation. SPSS 16.0 programe was used to statistical analyze. Results: The patient’s mean age was 43.51±10.86 (min=20, max=64). Women were 14.4% (n=15), men were 85.6% (n=89) of the participants. Although FEV1 value in the first examination time of patients were 89.76±18.42, FEV1 value in three months were 92.70±17.61 and this value was significantly higher (p=0.002). Although PEF value in the first examination time of patients were 74.68±23.15, PEF value in three months were 87.63±22.36 and PEF value of three months was higher as statistically significantly (p=0.000). While FEF25-75 value in the first examination time of patients were 77.48±27.10, FEF25-75 value in three months 81.72±26.74 and FEF25-75 value of three months was significantly higher (p=0.013). Conclusion: In our study we determined positive improvement in the 3th months pulmonary function tests after quitting smoking. and this improvement supports patient’s sustaining phase and patient’s motivation in smoking cessation stage.

Keywords: Cigarette, respiratory function tests, smoking cessation

Nisa Çetin Kargın, Kamile Marakoğlu. Effect of smoking cessation on the respiratory functions. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(3): 129-133
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale