ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 2015 yılı Özürlü Sağlık Kuruluna başvuran olguların incelenmesi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(3): 91-100 | DOI: 10.15511/tahd.17.00391

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 2015 yılı Özürlü Sağlık Kuruluna başvuran olguların incelenmesi

Hilal Baltacı1, Burcu Kayhan Tetik2, Engin Burak Selçuk2, Mustafa Baltacı3
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD, Uzm.Dr., Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD, Yrd.Doç.Dr., Malatya
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD,Uzm.Dr., Malatya

Amaç: Ülkemizde özürlülüğün önlenmesi ve rehabilitasyonu için, uygun toplanmış detaylı verilere ihtiyaç olduğundan, çalışmamızda İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık kuruluna başvuran özürlü olguları inceleyip, mevcut verilere katkı sağlamak amaçlanmıştır. Yöntem: Sağlık Kurulu’na özürlü raporu almak için 01.01.2015- 29.12.2015 tarihleri arasında müracaat eden 2241 rapor tarandı. Olgulara ait yaş, cinsiyet, başvurdukları ay, tüm vücut fonksiyon kaybı oranları, ağır özürlü ve özürlülüklerinin sürekli olup olmadığı, engel grupları, kullanım amaçları ve başvuru yaptıkları bölüm kaydedildi. İstatiksel değerlendirilmesinde SPSS for Windows Version 17.0 yazılımı kullanıldı. Bulgular: Araştırmamızda bayanların sayısı 863, erkeklerin sayısı 1378 ve yaş ortalamaları 33.18±26.63 yıl idi. Olguların özür oranı ortalaması 67.36±22.53 olup 1272 (%56.7) kişi ağır engelli idi. En fazla müracaat edilen bölüm çocuk psikiyatrisi (%29.7) ve çocuk nörolojisi (%12.9) idi. Özür türleri incelendiğinde 0-18 yaş aralığında en fazla %64.9 ile zihinsel, 19-64 yaş ve 65 yaş ve üzeri grupta ise kronik hastalıklar idi. (Sırasıyla %74.2 ile %87.8) Sonuç: Çalışmamızda olguların %43.2’sini çocuk yaş grubu oluşturmakta olup, çocuklarda en çok zihinsel problemler görülür iken erişkin grupta en fazla kronik hastalıklar görülmekte idi. Çalışmamızda çocuk yaş grubunda bu kadar çok zihinsel problemlerin görülmesi biz aile hekimleri olarak muayeneye gelen çocukları sadece biyolojik açıdan değil, zihinsel açıdan da değerlendirmemiz gerekliliğini ortaya koymuştur. Ayrıca aile hekimleri olarak muayene olmak için başvuran engelli bireylere uygun sos-yal destek ve yardım hizmetlerinin devlet tarafından verildiği konusunda bilgilendirmelerde de bulunulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Özürlü, Sağlık Kurulu, raporlar

Analysis of cases referred to the Disability Board of Inonu University Turgut Ozal Medical Center in 2015

Hilal Baltacı1, Burcu Kayhan Tetik2, Engin Burak Selçuk2, Mustafa Baltacı3
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD, Uzm.Dr., Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD, Yrd.Doç.Dr., Malatya
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD,Uzm.Dr., Malatya

Objective: Because of the need for appropriately collected, detailed data to prevent and rehabilitate disability in our country; were viewed disability cases whom were admitted to Inönü University Turgut Özal Medical Center an daimed to contribute to the data about disabled people. Methods: Of the archive records between 01.01.2015 and 12.29.2015, which were comprised of disabled people who applied to Health Board for disability report, 2241 were screened retrospectively. Age, sex, month of application, whole body function loss ratio, whether or not they had severe disability and and their disability were continuous, type of disability, purpose of use and applied division are recorded. SPSS for Windows Version 17.0 was used for statistical analysis in our study. Results: 863 women and 1378 men were included in our study with mean age of 33.18±26.63 years. Mean rate of disability was 67.36±22.53 and 1272 (56.7%) people were severely disabled. Department with the most reports given was child psychiatry (29.7%) and pediatric neurology (12.9%). The most common type of disability was; mental in 0-18 age group (64.9%), chronic diseases in 19-64 age groupand over 65 age group (74.2% and 87.8% respectively). Conclusions: 43.2% of our cases were children and the most common disability in this age group was mental disability. Chronic diseases were observed as the most common reason of disability in adult age group. The fact that mental disability is that much prominent in children age group shows us, family doctors, that we shouldn’t only examine children from a biological standpoint but also from a mental standpoint. As family doctors, we should also inform handicapped people who come to the clinic for examination, about social support given by the state.

Keywords: Disability, Health Board, reports

Hilal Baltacı, Burcu Kayhan Tetik, Engin Burak Selçuk, Mustafa Baltacı. Analysis of cases referred to the Disability Board of Inonu University Turgut Ozal Medical Center in 2015. Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(3): 91-100
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale