ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşleri [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(4): 196-202 | DOI: 10.15511/tahd.20.00496

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşleri

Arzu Ayraler1, Onur Öztürk2, Muhammet Ali Oruç3, Erdinç Yavuz2
1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Giresun
2SB Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Samsun
3Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Kırşehir

Amaç: Sağlık profesyonellerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) hakkında bilgi edinmeleri ve bir kanaat oluşturmaları dönemin bir beklentisi haline dönüşmüştür. Çalışmamızda tıp fakültesi öğrencilerinin GETAT hakkındaki bilgi düzeyi ve görüşleri araştırılmıştır. Yöntem: Bu bir kesitsel anket araştırması olup Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine Nisan-Mayıs 2019 tarihleri arasında uygulanmıştır. İstatistiksel analizler SPSS 20.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya 140 öğrenci dahil edilmiş olup kız öğrenciler çoğunluktadır (%59,7). Öğrenciler arasında bilinirliği en yüksek düzeyde olan GETAT yöntemi Kupa uygulamasıdır (%82,1). GETAT uygulamalarının çoğunlukla medyadan öğrenildiği saptanmıştır (%47,1). Tamamlayıcı tıpla ilgili bir meslek sahibi olmak isteyenlerin oranı %24,3’tür. Öğrencilerin %47,9’unun GETAT’a bakış açısı olumludur. GETAT uygulamalarını medyada olumlu haberlerde duyanların oranı %59,3’tür. Klasik tıp ve GETAT’ın birbirini tamamlayabileceğini düşünenlerin oranı %84,3’tür. Ailesi GETAT’a başvuranların GETAT’a bakış açıları daha olumlu görülmüştür (p=0,04) Sonuç: Tıp fakültesi öğrencilerinde tamamlayıcı tıbba ilgi yüksek bulunmuştur. Tıp fakültelerinde klasik tıp ve GETAT’ın entegre şekilde sunulabileceği müfredata ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Modern terapiler, geleneksel tıp, Tıp Fakültesi

The Knowledge Level and Opinions of Medical Faculty Students About Traditional and Complementary Medicine

Arzu Ayraler1, Onur Öztürk2, Muhammet Ali Oruç3, Erdinç Yavuz2
1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Giresun
2SB Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Samsun
3Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Kırşehir

Objective: Traditional and Complementary Medicine is a popular topic in healthcare community. It has become an expectation of the health professionals to learn about Traditional and Complementary Medicine and form an opinion. In this study, the knowledge levels and opinions of medical students regarding Traditional and Complementary Medicine were investigated. Methods: This was a cross-sectional study and was applied to students of Giresun University Faculty of Medicine between April and May 2019. Statistical analyzes were evaluated using the SPSS 20.0 package program. Results: A total of 140 students were included in the study and female students were the majority (59.7%). Among the students, the Traditional and Complementary Medicine method which had the highest level of awareness was the cupping therapy (82.1%). Traditional and Complementary Medicine applications were mostly learned from the media (47.1%). The rate of those who wanted to perform applications related to complementary medicine was 24.3%. 47.9% of the students had positive views on Traditional and Complementary Medicine. The rate of those who heard Traditional and Complementary Medicine applications in the news and the media presented with a positive manner was 59.3%. The rate of those who thought that classical medicine and Traditional and Complementary Medicine can complement each other was 84.3%. It was seen that students whose family members tried Traditional and Complementary Medicine had more positive opinions towards them (p = 0,04). Conclusion: Our results suggested that there was a high interest in complementary medicine among medical students. This interest warrants a curriculum in which classical medicine and Traditional and Complementary Medicine can be integrated.

Keywords: Complementary therapies, traditional medicine

Arzu Ayraler, Onur Öztürk, Muhammet Ali Oruç, Erdinç Yavuz. The Knowledge Level and Opinions of Medical Faculty Students About Traditional and Complementary Medicine. Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(4): 196-202

Sorumlu Yazar: Arzu Ayraler
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale