ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinde internet bağımlılığı: Çanakkale örneklemi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(2): 72-76 | DOI: 10.15511/tahd.16.21672

İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinde internet bağımlılığı: Çanakkale örneklemi

Yusuf Haydar Ertekin1, Hülya Ertekin2, Ayşegül Uludağ1, Murat Tekin1
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Çanakkale, Türkiye
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Çanakkale, Türkiye

Amaç: İnternetin yaygın ve etkili kullanımı, özellikle çocuklar ve gençler olmak üzere tüm toplumu etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı ergenliğin başlangıç dönemlerinde yer alan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinde internet bağımlılığı sıklığını araştırmak ve gelir düzeyi ile ilişkisini saptamaktı. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız kesitsel-tanımlayıcı desende bir çalışma olup evrenini Çanakkale il merkezinde bulunan 8. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. İnternet bağımlılığını tespit etmek amacıyla Young’ın geliştirdiği İnternet Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya %47,0’si (s = 120) kız, %53,0’ü (s = 137) erkek olmak üzere toplam 257 öğrenci alındı. Erkek öğrencilerin ölçek puan ortalaması 29,3 ± 20,0, kız öğrencilerin ise 26,5 ± 17,0 olup aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). İnternet bağımlı öğrenci sıklığı %0,8 (s = 2) idi ve her iki bağımlı öğrenci de yüksek gelir düzeyli ailelerin çocuklarının okuduğu okulda eğitim görmekteydi. Olası internet bağımlılığı erkek öğrencilerde kızlardan daha fazlaydı ancak istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0,05). Gelir düzeyi yüksek olan ailelerin çocuklarının okuduğu okullarda; düşük olan okula göre internet bağımlı ya da olası bağımlı olan öğrenci sayısı anlamlı olarak daha yüksekti (p = 0,018). Sonuç: Çalışmamıza katılan ilköğretim düzeyindeki adolesan öğrencilerde internet bağımlılığı oldukça düşüktür. Olası internet bağımlılığında erkek cinsiyet ve yüksek gelir düzeyi etkili gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adolesan, internet bağımlılığı, kesitsel çalışmalar

Internet addiction among eighth grade students: Çanakkale sample

Yusuf Haydar Ertekin1, Hülya Ertekin2, Ayşegül Uludağ1, Murat Tekin1
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Çanakkale, Türkiye
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Çanakkale, Türkiye

Objective: The persuasive and influential presence of internet has affected the whole society, especially children and adolescents. This study aimed to define internet addiction prevalence and its relation with income level among the 8th grade elementary school students who were in early adolescence years. Methods: A cross-sectional, descriptive study was planned among the 8th grade elementary school students. The Internet Addiction Scale, which was originally developed by Young, was used for determining the internet addiction level. Results: One hundred twenty (47.0%) girls and 137 (53.0%) boys, a total of 257 students were enrolled to the study. Mean score of test was 29.3 ± 20.0 in boys and 26.5 ± 17.0 in girls and there was no statistically significant difference (p>0.05). Prevalence of internet addiction was 0.8% (n=2) and they were from the schools with children from high income level families. Boys were more likely to be an internet addict than girls but there was no significant difference (p > 0.05). Schools with children from high income level families had significantly higher number of internet addicts or likely addict students than the low income level schools (p = 0.018). Conclusion: The internet addiction among adolescent students participating to the study from the elementary schools is rather low. Male sex and high level income seem to be effective in identifying the likely internet addict students.

Keywords: Adolescents, internet addiction, cross-sectional studies

Yusuf Haydar Ertekin, Hülya Ertekin, Ayşegül Uludağ, Murat Tekin. Internet addiction among eighth grade students: Çanakkale sample. Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(2): 72-76
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale