ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Üreme Çağındaki Kadınlarda Kontrasepsiyon Bilgi Düzeyinin, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(4): 203-212 | DOI: 10.15511/tahd.20.00403

Üreme Çağındaki Kadınlarda Kontrasepsiyon Bilgi Düzeyinin, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Yağmur Gökseven1, Güzin Zeren Öztürk, Dilek Toprak
1Hassa Devlet Hastanesi, Hatay
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Üreme çağındaki kadınların kontraseptif yöntem kullanma oranları 1988 yılından bu yana artış göstermiş olsa da ülkemizde halen en fazla kullanılan kontraseptif yöntem geri çekme yöntemidir. Çalışmanın amacı üreme çağındaki kadınların kontrasepsiyon hakkında bilgi düzeyleri, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesidir. Yöntem: Çalışma 01.06.2017 ile 01.08.2017 tarihleri arasında herhangi bir sebeple Aile Hekimliği polikliniğine başvuran cinsel aktif 18-49 yaş arası kadınlar arasında yapıldı. Çalışma prospektif, tanımlayıcı niteliktedir. Katılımcılardan sözlü ve yazılı onam alındıktan sonra tarafımızca oluşturulan 22 soruluk bilgi formu yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulandı. Önce kontraseptif yöntemi bilme durumu sorulmuş olup ardından kullanım şekli ve koruyuculuk oranı sorgulanarak bilgi düzeyi yeterliliği araştırıldı. Çalışmada SPSS 15.0 programı kullanıldı. p<0,05 olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi Bulgular: Çalışmamıza 217 kişi katıldı. Katılımcıların yaş ortalaması 32,6 ± 8,5 (min: 18, max: 49) idi. 171 kişi (%78,8) evli, 143 kişi (%65,9) çalışmıyordu ve 95 kişi (%43,8) lise ve üzerinde eğitim düzeyine sahipti. 126 kişi (%58,1) şu an herhangi bir kontraseptif yöntem kullanmaktayken 177 kişi (%81,6) hayatının herhangi bir döneminde en az bir kontraseptif yöntem denemişti. En fazla tercih edilen kontraseptif yöntem %39,7 (n=50) ile geri çekmeydi. Tüm kadınlar en az bir yöntem bilmekte ancak bilgi yeterliliği açısından incelendiğinde çoğu yöntem hakkında bilgi yetersizliği mevcuttu. En fazla kullanılan geri çekme yönteminde yeterli bilgiye sahip olan katılıcıların oranı %4,6 (n=10) idi. 98 kişi (%45,2) daha önce en az bir plansız gebelik yaşamış olup istemli düşük oranı %10,6 (n=23) idi. Plansız gebelik yaşayanlar en çok geri çekme yöntemi (%34,7, n=34) ile gebe kalmıştı. Sonuç: Üreme çağındaki kadınlar halen en fazla geleneksel kontraseptif yöntemlerden geri çekme yöntemini tercih etmektedir. Katılımcılar en az bir kontraseptif yöntem bilmekte ancak bilgi yeterliliği açıcından incelendiğinde çoğu yöntem hakkında bilgi yetersizliği saptanmıştır. Katılımcıların yarıya yakını hayatlarında en az bir kere plansız gebelik yaşamış olup en çok geri çekme yöntemi ile gebe kalmışlardır. Kontraseptif yöntemler hakkında yapılacak eğitimlerin arttırılmasının plansız gebelikleri azaltacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: kontraseptif yöntemler, istenmeyen gebelikler, koitus interruptus

Evaluation of Contraception Knowledge, Attitudes and Behaviors in Women of Reproductive Age

Yağmur Gökseven1, Güzin Zeren Öztürk, Dilek Toprak
1
2

Objective: Despite the annual increase in the rates of family planning use among women of reproductive age in Turkey since 1988, still the most commonly preferred contraceptive method is coitus interruptus. The aim of this study was to evaluate the knowledge levels, attitudes, and behaviors of women concerning contraceptive methods. Methods: Our study included 18-49 years old women; who had experienced sexuel intercource and presented to Health Science University Şişli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital Family Medicine outpatient clinic for any reason in the period from 01.06.2017 to 01.08.2017. The design of our study was prospective, cross-sectional, and descriptive. After obtaining the verbal and written informed consent of the eligible participants, a 22-item questionnaire was applied in face-to-face interviews. The SPSS 15.0 program was used for performing the statistical analyses. A p-value of <0.05 was considered statistically significant. Results: A total of 217 people participated in this study. The mean age of the participants was 32.6 ± 8.5 years (min: 18, max: 49). 171 participants (78.8%) were married, 143 (65.9%) were unemployed, and 95 (43.8%) had completed secondary education or higher. Of the participants, 58.1% (n = 126) were currently using a contraceptive method. 177 participants (81.6%) had tried at least one contraceptive method at some point in their lives. The most preferred contraceptive method was coitus interruptus (n=50, 39.7%). All participants knew about at least one method of contraception, but when assessed in terms of knowledge, they were found to have inadequate knowledge about most methods. Only 4.6% of all participants (n=10) had adequate knowledge about the most preferred method, coitus interruptus. 98 people (45.2%) had experienced at least one unplanned pregnancy and the voluntary abortion rate was 10.6% (n=23). The most common reason behind unplanned pregnancies was the failure of the coitus interruptus method (34.7%, n=34). Conclusion: Women of reproductive age still prefer the traditional coitus interruptus method most commonly as contraception. All participants knew about at least one method of contraception, but when assessed in terms of knowledge, they were found to have inadequate knowledge about most methods. Almost half of the participants experienced an unplanned pregnancy at least once in their lives and unplanned pregnancies were most common with the coitus interruptus method. We think that increasing the trainings about contraceptive methods will decrease unplanned pregnancies

Keywords: contraceptive techniques, unwanted pregnancies, coitus interruptus

Yağmur Gökseven, Güzin Zeren Öztürk, Dilek Toprak. Evaluation of Contraception Knowledge, Attitudes and Behaviors in Women of Reproductive Age. Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(4): 203-212

Sorumlu Yazar: Yağmur Gökseven
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale