ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Aydın’da sigara içiminin ve hipertansiyonla birlikteliğinin son 20 yıldaki değişimi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(2): 54-63 | DOI: 10.15511/tahd.16.21654

Aydın’da sigara içiminin ve hipertansiyonla birlikteliğinin son 20 yıldaki değişimi

Hilal Bektaş Uysal1, Mustafa Burak Yaşar2, Hulki Meltem Sönmez3
1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye Bilim Dalı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yrd. Doç. Dr., Aydın, Türkiye
2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araş. Gör. Dr., Aydın, Türkiye
3İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye Bilim Dalı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Prof. Dr., Aydın, Türkiye

Amaç: Hipertansiyon (HT) ve sigara önlenebilir kardiyovasküler risk faktörleri arasında yer almaktadır. Ancak kan basıncı ve sigara arasındaki ilişki halen net olarak tanımlanamamıştır. Çalışmamızda, Aydın ili ve çevresinde sigara içen ve içmeyenlerde HT epidemiyolojisini ortaya koymayı amaçladık. Sonuçları 20 yıl önce yöremizde yapmış olduğumuz AYDINHİP verileri ile karşılaştırarak, bölgemizde sigara içimindeki değişimin HT prevalansı üzerine etkisinin araştırılması dahedeflendi. Yöntem: Çalışmamız kesitsel bir araştırma niteliğindedir. Veriler, önceden hazırlanmış olan anket formları kullanılarak, rastgele örneklem yöntemi ile seçilmiş 18 yaş üzerindeki kişilere ev veya işyerlerinde yüz yüze görüşme tekniği ve kan basıncı ölçümü ile elde edildi. Çalışmamızda çift tabakalı küme örneklem yöntemi kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya 2528 katılımcı dâhil edildi. Katılımcıların %59’u kadın, %41’i erkekti. Tüm katılımcıların %26,7’si sigara içmekte idi. Erkekler istatistiksel olarak anlamlı şekilde kadınlardan daha fazla sigara içmekte idi (p<0,001). Lise ve altında eğitim durumuna sahip katılımcılarda sigara içme oranları %23,4 iken, üstünde eğitime sahip kişilerde sigara içme oranları %33,2 olarak saptandı (p<0,001). Çalışmaya katılan erkekler, kadınlara göre (p<0,001), hipertansif katılımcılar hipertansif olmayanlara göre daha uzun süredir sigara içiyordu (p<0,001). Toplam nüfusumuzun %30,9’u hipertansif olarak saptandı. Kadınlarda bu oran %31,0 iken erkeklerde %30,8 idi.Sigara içenler ve içmeyenler arasında hipertansiyon sıklığı açısından anlamlı fark saptandı (p<0,001). Buna göre hipertansif bireylerin %20,3’ü sigara içerken, hipertansiyonu olmayan katılımcıların %29,7’si sigara içiyordu. Sigara içenlerin SKB ve DKB ortanca değerleri, içmeyenlerinkinden daha düşük olmasına karşın istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Sigara içenlerde içilen sigara sayısı ile orantılı olarak SKB ve DKB değerlerinde yükselme gözlendi (p<0,001). Sonuç: Çalışmamızda son 20 yıl içinde, özellikle erkek katılımcılarda belirgin olmak üzere, yöremizde sigara içme oranlarında %36’lık bir düşüş olduğu gözlenmiştir. HT prevalansında, azalan sigara içimi oranlarına benzer bir düşüş gözlenmemiştir. AYDINHİP çalışması ve mevcut çalışmamızın her ikisinde de sigara içmeyenlerde hipertansiyon prevalansı, içenlere oranla daha yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, prevalans, sigara

The evolution of smoking and hypertension association in last 20 years in the city of Aydın

Hilal Bektaş Uysal1, Mustafa Burak Yaşar2, Hulki Meltem Sönmez3
1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye Bilim Dalı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yrd. Doç. Dr., Aydın, Türkiye
2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araş. Gör. Dr., Aydın, Türkiye
3İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye Bilim Dalı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Prof. Dr., Aydın, Türkiye

Objective: Smoking and hypertension (HT) are both preventable cardiovascular risk factors. But the relationship between hypertension and smoking is not clear yet. In our study we aimed to reveal the HT epidemiology in both smoking and non-smoking people around the city of Aydin. We will evaluate the impact of the smoking changes on HT prevalence by comparing our results with AYDINHIP study which was conducted around Aydin, 20 years ago. Methods: Our study is designed as a cross-sectional study. People older than 18 years were selected with a random sampling method. A previously prepared questionnaire was applied by face to face method before blood pressure measurements. Stratified sampling method was used in our study. Results: 2528 persons enrolled in our study. The 59% of participants were female and 41% were male. 26,7% of participants were smoking. Men were significantly smoking much more than women (p<0.001). Smoking rate of the high school or lower educated participants was 23,4% while it was 33.2% in high school or higher educated participants (p<0.001). Men and hypertensive participants were smoking for a longer time compared to women and normotensive participants respectively(p<0.001, p<0.001). 30.9% of total participants were hypertensive. HT prevalence in women was 31% and 30.8% in men. There was a statistically significant difference between smoking and non-smoking participants in terms of HT prevalence (p<0.001). 20.3% of hypertensive participants were smoking and 29.7% of normotensive participants were smoking. Although the systolic and diastolic blood pressure medians of smokers were lower than non-smokers, this cannot reach statistical significance (p?0,303, p?0,806,respectively). Systolic and diastolic blood pressure results were proportionally elevated with the daily smoking count. In 1-10 cigarette/day smoking participants, mean systolic and diastolic blood pressure results were significantly lower than the other smoking groups (p<0,001). Conclusion: In the last 20 years, especially in men, there is a 36% reduction in smoking rates. HT prevalence was not accordingly reduced with smoking rates. Both in AYDINHIP and in our study, the HT prevalence was higher in non-smokers when compared with smokers.

Keywords: Hypertension, prevalance, smoking

Hilal Bektaş Uysal, Mustafa Burak Yaşar, Hulki Meltem Sönmez. The evolution of smoking and hypertension association in last 20 years in the city of Aydın. Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(2): 54-63
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale