ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Koroner arter hastalarında bir risk belirleyicisi olarak hesaplanan serum osmolalite değeri [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(1): 31-36 | DOI: 10.15511/tahd.15.01031

Koroner arter hastalarında bir risk belirleyicisi olarak hesaplanan serum osmolalite değeri

Hakan Demirci1, Ufuk Aydın2, Yasemin Üstündağ Budak3, Yıldırım Çınar4
1Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği, Doç. Dr., Bursa
2Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi, Uzm. Dr., Bursa
3Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya, Uzm. Dr., Bursa
4Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Emekli Prof. Dr., Edirne

Amaç: Serum osmolalitesi koroner arter hastalarında yükselebilir. Serum osmolalitesi etkileyen bazı faktörler koroner arter hastalığı için de risktir. Bu çalışmamızda koroner arter hastalığı öyküsü ile serum osmolalitesi arasındaki muhtemel ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Yöntem: Bu çalışma olgu kontrol deseninde planlanmıştır. Çalışma için, ardışık örnekleme yöntemi ile 45 yaş üzeri 141 olgu seçildi. Bunlardan, 61 olguda koroner arter hastalığı öyküsü vardı. Çalışma grubunda hastaların koroner arter hastalığı için raporu vardı ve hastalar bu rahatsızlık için tedavi görmekteydiler. Serum osmolalitesi uygun formül kullanılarak hesaplandı. Bulgular: Osmolalite (t= -4,209, p=0,000), açlık plazma glikozu (t= -2,606, p = 0.01) ve bel kalça oranı (t=-2,193, p=0,03) değerleri koroner arter hastalığı tanısı olan hastalarda istatistik olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Sonuç: Bu çalışma sonuçlarına göre hesaplanmış osmolalite koroner arter hastalığı ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: BUN, koroner arter hastalığı, glikoz, osmolalite, sodyum

Estimated serum osmolality value as a risk predictor for coronary heart disease

Hakan Demirci1, Ufuk Aydın2, Yasemin Üstündağ Budak3, Yıldırım Çınar4
1Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği, Doç. Dr., Bursa
2Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi, Uzm. Dr., Bursa
3Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya, Uzm. Dr., Bursa
4Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Emekli Prof. Dr., Edirne

Objective: Some of the factors affecting serum osmolality are also known risk factors for coronary artery disease. In the present study, we aimed to investigate if there is a relationship between serum osmolality and a history of coronary artery disease. Methods: The present study was designed as a case control study. We selected 141 patients aged 45 years or over with consecutive sampling method. Of these, 61 patients had a history of coronary artery disease. In the study group, coronary artery disease was documented and the patients have been under medication for this specific illness. Serum osmolality was calculated using appropriate formula. Results: Estimated serum osmolality (t= -4.209, p=0.000), fasting plasma glucose (t= -2,606, p = 0.01) and waist to hip ratio (t= -2,193, p=0.03) were higher in patients with coronary artery disease. Conclusion: We have shown that estimated serum osmolality correlates with a history of coronary artery disease.

Keywords: BUN, coronary artery disease, glucose, osmolality, sodium

Hakan Demirci, Ufuk Aydın, Yasemin Üstündağ Budak, Yıldırım Çınar. Estimated serum osmolality value as a risk predictor for coronary heart disease. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(1): 31-36
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale