ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Kadınların hayatındaki başka bir dönem: Menopoz ve menopozun yaşam kalitesine etkisi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(1): 25-30 | DOI: 10.2399/tahd.14.38415

Kadınların hayatındaki başka bir dönem: Menopoz ve menopozun yaşam kalitesine etkisi

Ayşegül Uludağ1, Ayşe Nur Çakır Güngör2, Meryem Gencer2, Erkan Melih Şahin3, Emine Coşar4
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Çanakkale
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Çanakkale
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., Çanakkale
4Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Doç. Dr., Çanakkale

Amaç: Çalışmada menopoz öncesi ve menopoz dönemindeki kadınlarda menopozla ilişkili ortaya çıkan semptomların şiddeti ve yaşam kalitesine etkisinin belirlenmesi amaçlandı. Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı desendeki bu çalışmaya Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Aile Hekimliği polikliniklerine başvuran 40-65 yaş arasındaki 300 kadın alındı. Katılımcılara sosyo-demografik bilgileri içeren bir anket formunun yanı sıra, Menopoz ilişkili Semptom Ölçeği (MRS) ve SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği uygulandı. Kadınlar, STRAW sınıflamasına göre menopoz öncesi ve menopoz dönemi olarak iki grup halinde değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya menopoz öncesi dönemde 57 (%19.0) ve menopozda 243 (%81.0) kadın katıldı. Yaş ortalaması 53.7±6.1 olan katılımcıların menopoza girme yaşı ortalaması 47.7± 4.5 idi. Menopoz öncesi dönemdeki katılımcılar (17.7±10.0) ile menopoz dönemindekilerin (16.0±8.7) MRS toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Menopoz öncesi ve menopoz dönemindeki kadınların SF-36 yaşam kalitesi skorları arasında da anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Katılımcıların MRS skorlarıyla yaşam kalitesi rol güçlüğü fiziksel (rho=-0.407; p<0.001) ve rol güçlüğü emosyonel (rho=-0.378; p<0.001) skorları arasında orta derecede ters yönde bir ilişki vardı. Ağrı (rho=0,223; p=0,001) ve genel sağlık skorlarıyla (rho=0.152; p=0.039) doğrusal yönde zayıf; fiziksel fonksiyon (rho=-0.313; p<0.001), mental sağlık (rho=-0.288; p<0.001) ve sosyal fonksiyon (rho=-0.171; p=0.013) skorlarıyla ters yönde zayıf ilişkiler bulunmaktaydı. Sonuç: Kadınların menopoz öncesinde menopozla ilişkili psikolojik semptomları öne çıkmış olsa da menopoz dönemi ile arasında bir fark saptanmamıştır. Yaşam kalitesi de menopoz öncesi ve menopoz döneminde farklılık göstermemektedir. Menopoz ile ilişkili yakınmaların şiddeti arttıkça fiziksel ve emosyonel rol güçlüğü yaşam kalitesi skorları azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Menopoz, klimakterik, yaşam kalitesi.

Another period of women’s life: menopause and its impact on quality of life

Ayşegül Uludağ1, Ayşe Nur Çakır Güngör2, Meryem Gencer2, Erkan Melih Şahin3, Emine Coşar4
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Çanakkale
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Çanakkale
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., Çanakkale
4Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Doç. Dr., Çanakkale

Objective: In this study it is aimed to determine the severity of menopause-related symptoms in premenopausal and menopausal women and their impact on quality of life. Methods: In this cross-sectional descriptive study, 300 women between the ages of 40-65 admitted to departments of Obstetrics and Gynecology and Family Medicine were enrolled. A questionnaire including socio-demographic data, Menopause Symptom Scale (MRS) and the SF-36 Quality of Life Scale were administered. Women were classified into two groups as pre-menopausal and menopausal period according to STRAW. Results: There were 57 (19.00%) participants in premenopausal, 243 (81.00%) were in menopausal period. The mean age of the participants was 53.7±6.1 and the mean age at menopause was 47.7± 4.5. There was no significant difference between the MRS total score between premenopausal participants (17.7±10.0) and those of the menopause group (16.0±8.7) (p>0.05). There was no significant differences between premenopausal and menopausal women regarding the SF-36 scores (p>0.05). MRS scores and the quality of life subscores of role limitations-physical (rho=-.407, p<.001), and role limitations-emotional (rho=-.378, p<.001) had moderately inverse correlation between the participants'. Pain (rho=0.223, p=0.001) and general health scores (rho=0.152, p=0.039) had a linear weak whereas physical function (rho=- 0.313, p<0.001), mental health (rho=-.288, p<0.001) and social functioning (rho=-.171, p=.013) scores had only weak inverse correlation. Conclusions: Psychological symptoms related to menopause start prior to menopause but there is no significant difference in menopause. There is no difference regarding quality of life between premenopause and menopuse period. As the severity of symptoms associated with menopause increase, role limitations due to physical and emotional quality of life declines.

Keywords: Menopause, climacteric, quality of life.

Ayşegül Uludağ, Ayşe Nur Çakır Güngör, Meryem Gencer, Erkan Melih Şahin, Emine Coşar. Another period of women’s life: menopause and its impact on quality of life. Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(1): 25-30
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale