ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 18 (2)
Cilt: 18  Sayı: 2 - 2014
BAŞMAKALE
1.
Yastayız!
We are in mourning!
Okay Başak
doi: 10.2399/tahd.14.00053  Sayfa 53
Makale Özeti

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde 2007-2012 döneminde diyabetik ayağa bağlı operasyon olan hastaların özellikleri ile yaş ve cinsiyetin diyabetik ayak operasyonlarını tahmin ettirici etkisi
Characteristics of patients with diabetic foot ulcer who underwent amputation or surgical debridement in Cumhuriyet University Hospital between 2007-2012, and effect of age and gender on diabetic foot ulcer related amputation or surgical debridement
Pınar Kalpakçı, Recep Erol Sezer, Sarper Yılmaz, Hayati Öztürk, Selam Erturhan
doi: 10.2399/tahd.14.91300  Sayfalar 54 - 57

3.
Aile hekimlerinin sigara bağımlılığı tedavisi konusundaki bilgi, tutum ve uygulamaları
Knowledge, attitudes and practices of family physicians about smoking cessation
Hüseyin Üçer, Özgür Ersoy, Hasan Kahraman
doi: 10.2399/tahd.14.00058  Sayfalar 58 - 62

4.
Doğum öncesi bakım hizmetlerinin sahada izlemi ve değerlendirilmesi: Bursa örneği
Prenatal Care Services in Bursa
Binali Çatak, Can Öner
doi: 10.2399/tahd.14.00063  Sayfalar 63 - 69

DURUM RAPORU
5.
Türkiye’de birinci basamağın gücü
Strength of primary care in Turkey
Mehmet Akman
doi: 10.2399/tahd.14.00070  Sayfalar 70 - 78

ÖZETLER
6.
4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013
Abstracts presented at the 4th FamilyMedicine Research Days November 2013, İzmir / Turkey
Oktay Sarı, N. Çağlar Temiz, Mehmet Gölür, Ümit Aydoğan, Alpaslan Tanoğlu, Özkan Tehli
doi: 10.2399/tahd.14.00079  Sayfalar 79 - 109
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
7.
Çocukluk Çağında Diyabetin Nadir Bir Nedeni: Glukokinaz Mutasyonu (MODY2)
MODY2: A Rare Cause of Diabetes in Children
Hale Ünver Tuhan, Ahmet Anık, Gönül Çatlı, Sefa Kızıldağ, Ayhan Abacı, Ece Böber
doi: 10.2399/tahd.14.0011  Sayfalar 110 - 112

8.
Sekonder amenore ile başvuran bir ailevi Akdeniz ateşi olgusu
Secondary amenorrhea as the presenting symptom of familial Mediterranean fever
Onur Sakallıoğlu, Hülya Parıldar
doi: 10.2399/tahd.14.21377  Sayfalar 113 - 114

LookUs & Online Makale