ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - 2000
1.
DİKKAT EKSİKLİĞİ - HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU VE TEDAVİSİ
ATTENTION DEFICIT - HYPERACTIVITY DISORDER AND ITS TREATMENT
Barış Korkmaz
Sayfalar 5 - 10
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
*BURSA 1 NO’LU ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI MERKEZİ HİZMET BÖLGESİNDEKİ GEBELERDE ANEMİ PREVALANSI
PREVALENCE OF ANEMIA IN PREGNANT WOMEN LIVING IN THE REGION OF THE 1st MOTHER AND CHILD HEALTH AND FAMILY PLANNING CENTER OF BURSA
Neşe Akın, Deniz Bozkırlı, Naza Bilgel
Sayfalar 11 - 15
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
HEMODİYALİZ HASTALARINDA MORBİDİTE VE MORTALİTE AÇISINDAN NÜTRİSYONEL DURUMUN DE/ERLENDİRİLMESİ*
ASSESSMENT OF NUTRITIONAL STATUS AND IT’S EFFECTS ON MORBIDITY AND MORTALITY IN HEMODIALYSIS PATIENTS
Selçuk Mıstık, Başol Canbakan, H.Veli Atalay, Süreyya Adanalı
Sayfalar 16 - 18
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
BAKTERİYEL GASTROENTERİTLERDE DIŞKIDA LAKTOFERRİN DÜZEYLERİ
STOOL LACTOFERRİN LEVELS IN BACTERIAL GASTROENTERITIS
Serdar Çifçili, Ayça Vitrinel, Pınar Topsever, Emre Erişkon, Asuman Kıral
Sayfalar 19 - 23
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
DİABETES MELLİTUS TİP II’DE DEPRESYON*
DEPRESSION IN DIYABETES MELLITUS TYPE II
Füsun Yarış, Serhat Ayanoğlu, Mustafa F. Dikici, Hülya Aksoy, Rahime Özgür, İsmail Ekizoğlu
Sayfalar 24 - 26
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
ORAL REHİDRATASYON SOLÜSYONLARININ KULLANIMINDA YENİLİKLER, KOMPOZİSYON VE ETKİNLİK
UPDATE ON COMPOSITION, EFFICIENCY AND USE OF ORAL REHYDRATION SOLUTIONS
Hülya Çakmur
Sayfalar 27 - 33
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
GEBELİKTE ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI*
URINARY SYSTEM INFECTIONS IN PREGNANCY
E.Zeynep Tuzcular Vural, Eşref Yazıcıoğlu
Sayfalar 34 - 37
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
SAĞLIK DAVRANIŞLARINDA BEKLENTİLERİN ROLÜ: SOSYAL KOGNİTİF TEORİ
THE ROLE OF EXPECTANCIES IN HEALTH BEHAVIOURS: THE SOCIAL COGNITIVE THEORY
H. Can İkizler, Ruhi Selçuk Tabak
Sayfalar 38 - 41
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
KOMBİNE İNTRAUTERİN VE EKTOPİK GEBELİK: OLGU SUNUMU
COMBINED INTRAUTERINE AND ECTOPIC PREGNANCY: A CASE REPORT
Ruşen Topallı, Turgut Cengiz
Sayfalar 42 - 44
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale