ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TURKISH JOURNAL OF FAMILY PRACTICE - Türk Aile Hek Derg: 17 (4)
Volume: 17  Issue: 4 - 2013
BAŞMAKELE
1.Do not intervene with my discipline!
Okay Başak
doi: 10.2399/tahd.13.00145  Pages 145 - 146
Abstract |Full Text PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.Violence towards healthcare staff at emergency departmant of a public hospital: the rate of reported events of violence
Fisun Vural, Seval Çiftçi, Şükran Fil, Ayşe Dura, Birol Vural
doi: 10.2399/tahd.13.92486  Pages 147 - 152
Amaç: Son yıllarda sağlık sektörü çalışma ortamında sağlık çalışanlarına ve hekimlere yönelik şiddet eylemlerinde artış gözlenmektedir. Diğer iş alanlarına göre sağlık sektöründe çalışan insanların şiddete maruz kalma riskleri daha yüksektir. Bu çalışmada, bir devlet hastanesi acil servisinde görevli sağlık çalışanlanlarına yönelik şiddet ve şiddetin rapor edilip edilmediğini araştırmayı planladık. Yöntem: Acil serviste çalışan 50 sağlık çalışanı ile yapılan yüz yüze görüşmelerde anket uygulandı. şiddete maruz kalma, sebepleri ve şiddetin rapor edilip edilmediği sorgulanmıştır. Bulgular: Bu çalışmada acil çalışalanlarının %82’sinin şiddete maruz kaldığı ve şiddete maruziyetin cinsiyet, yaş ve mesleki kıdemden bağımsız olduğu bulunmuştur. şiddetin en sık karşılaşılan tipi sözel şiddettir, daha az oranda fiziksel şiddet ve cinsel taciz gelmektedir (p<0.001). Acilde çalışan doktor (%87.5), hemşire (%100) ve laboratuar çalışlanları (%90.9), sekreterlik hizmetleriyle (%50) karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı olarak yüksek oranda şiddete maruz kalmaktadır (p<0.005). Sağlık çaşılanlarının şiddeti rapor etme oranları oldukça düşüktür (%26.8’dir) (p<0.001). Şiddet görmenin en önemli sebebi; muayene olabilmek için beklenen sıradır. Sonuç: Acil servis çalışanlarına yönelik şiddet oranları oldukça yüksek olmasına rağmen, yaşanan şiddet rapor edilmemektedir.
Objective: There has been an increase in violence towards physicians and healthcare staff in the health-care environment in recent years. The risk of violence remains stronger in people working in health institutions than the ones working in other businesses. We aimed to search violence towards healthcare staff and rates of event reporting in a public hospital emergency department. Methods: The survey which is performed in fifty employees during face to face interviews. They were asked exposure to violence, type of violence and report or underreport of violance. Results: In this study, 82% of emergency department healthcare staff reported the exposure to violence independent from sex, age, professional seniority (p<0.001). Verbal violence were found to be more common than physical violence and sexual assault (p<0.001). Emergency department, doctors (87.5%), nurses (100%) and laboratory workers (90.9%) were the most vulnerable population to violence with respect to secretaries (50%) (p<0.005). The rate of violence reported events of violence was low (26.8%) (p<0.001). The most common cause of violence was prolonged waiting time for physical examination. Conclusions: Although the incidince of violence towards healthcare staff at emergency departments were high, the most of the healthcare workers underreported their exposure to violance.

3.Determination of osteoporosis frequency among the thalassemia major patients
Hatice Hamarat, Göknur Yorulmaz, Uğur Bilge, Özlem Demirpençe
doi: 10.2399/tahd.13.38247  Pages 153 - 156
Amaç: Talasemilerin en ağır tipi talasemi majördür. Talasemi majörlü hastalarda anemi, hepatosplenomegali ve spinal deformiteler gibi kemik deformiteleri yanında osteoporoz da görülebilmektedir. Amacımız talasemi majör tanısı olan hastalarda osteoporoz sıklığını değerlendirmektir. Yöntem: Çalışmaya talasemi majör tanısı alıp takipte olan bireyler dahil edildi. Kemik mineral dansitesi T ve Z skorunun -2.5’in altında olması osteoporoz, -1 ile -2.5 arasında olması ise osteopeni olarak kabul edildi. Hastaların osteoporoz açısından tedavi alıp almadıkları sorgulandı. Bulgular: Çalışmaya 14’ü erkek, 11’i kadın toplam 25 talasemi majör hastası alındı. Hastaların yaş ortalaması 22.0±0.90 yıldı. Kemik mineral dansitesi skorlarına göre hastaların 16’sında hem Z hem de T skorlarına göre osteoporoz, 9 hastada ise osteopeni saptandı. Bu hastaların hiçbirisine daha önce osteoporoz taraması yapılmamış ve herhangi bir destek tedavisi de başlanmamıştı. Sonuç: Talasemi majör hastalarının kalan hayatlarını ve yaşam kalitesine olan etkileri açısından kemik dansitometri ile taranmasının ve uygun tedavilere en erken dönemde başlanmasının önemli olduğu görüşündeyiz.
Objective: Thalassemia major is the heaviest form of the thalassemias. Anemia, hepatosplenomegaly, spinal deformities and osteoporosis can be seen in the patients with thalassemia major. Our aim is to detect the frequency of osteoporosis among the thalassemia major patients. Methods: Patients with diagnosis of thalassemia major were included in the study. Bone mineral density (BMD) scores (T-score and Z-score) less than -2.5 were accepted as osteoporosis and the scores between -1.5 and -2.5 were accepted as osteopenia. Patients were asked if they had any treatment for bone disorders. Results: Total 25 patients with thalasemia major (14 men, 11 women) were included to study. Patients average age was 22.0± 0.90 years. According to BMD scores 16 of our patients had osteoporosis where as 9 patients had osteopenia. None of the patients were screened for osteoporosis and also none of them was taken any supportive bone treatment. Conclusions: Patients with thalasemia major should be screened for osteoporosis which will affect their further life and quality of life and appropriate medications should be given at early stages.

OLGU SUNUMU
4.Talasemi majör, osteoporoz, osteopeni.Pseudomonas aeruginosa pneumonia as cause of persistent cough in a child with cystic fibrosis: a case report
Ruhuşen Kutlu, Sevgi Pekcan, Derya Işıklar Özberk
doi: 10.2399/tahd.13.73792  Pages 157 - 160
Kistik fibrozis (KF), transmembran ileti regulator genindeki mutasyon sonucu oluşan ve otozomal resesif kalıtım gösteren bir hastalıktır. Kistik fibrozis transmembran regulator protein (KFTR) ter, sindirim sıvıları ve mukus bileşenlerinin düzenlenmesinde gereklidir. Hastalığın sıklığı beyaz ırkta 1/2500-1/3500 civarındadır. Kistik fibrozisin ülkemizdeki sıklığı ise bilinmemektedir. Kistik fibrozis çocukluk yaşlarında ortaya çıkan ve tüm ekzokrin bezlerin fonksiyon bozukluğu ile seyreden kalıtsal bir hastalıktır. Temel bozukluk ter, tükrük, solunum sistemi, kalın barsak, ürogenital sistem ve pankreas ekzokrin bezlerinden anormal sekresyonların oluşumudur. Önde gelen klinik belirtiler, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve pankreas yetersizliğine ait bulgulardır. Pseudomonas aeruginosa KF hastalarında kolonizasyona, kronik ve tekrarlayan enfeksiyonlara neden olan bir bakteridir. Bu yazıda kalıcı öksürüğünün sebebi olarak, Pseudomonas aeruginosa kolonizasyonuna bağlı kronik akciğer enfeksiyonunun akut alevlenmesi tespit edilen kistik fibrozis tanısı almış 10 yaşında bir kız çocuğu sunulmuştur.
Cystic fibrosis (CF) is a disease which is caused by a mutation in the transmembrane conductance regulator gene, and displays autosomal recessive heredity. Cystic fibrosis trans-membrane regulator protein (CFTR) is required to regulate the components of sweat, digestive fluids, and mucus. The prevalence of the disease is estimated as 1/2500-1/3500 in the white race. But the frequency of CF is not known for our country. Cystic fibrosis occurring in childhood, is a hereditary disease that proceeds with the dysfunction of all exocrine glands. The characteristic feature of the disease is the production of abnormal secretions in sweat, salivary, tracheobronchial, colon, urogenital system and pancreatic exocrine glands. The significant clinical signs of cystic fibrosis are chronic obstructive pulmonary disease and pancreatic insufficiency symptoms. Pseudomonas aeruginosa may lead to colonization, chronic and recurrent infections in patients with CF. In this article, a 10-year-old girl with CF having persistent cough related to acute exacerbation of chronic lung infection due to Pseudomonas aeruginosa colonization, has been presented

5.Forestier disease presenting with neck pain and dysphagia
Mehmet Ali Çetin, Sabri Köseoğlu, Doğan Atan, Tuğba Atan, Hacı Hüseyin Dere
doi: 10.2399/tahd.13.35744  Pages 161 - 164
Diffüz idiyopatik iskelet hiperostozisi (DISH) olarak da adlandırılan Forestier hastalığı (FH) daha çok torasik bölgeden kaynaklanır ve genellikle asemptomatiktir. Servikal bölgede nadiren görülür. Boyun ağrısı, disfaji, odinofaji, otalji, horlama, dispne, stridor ve ses kısıklığı bu hastalığın ana semptomlarıdır. Radyolojik görüntüleme yöntemleri tanıda yardımcıdır. Direkt grafide tendonlarda osteofit oluşumu tipiktir. Bu yazımızda boyun ağrısı ve yutma güçlüğü şikayetleri olan iki olgunun tanı ve tedavisi güncel literatür eşliğinde tartışılmıştır.
Forestier disease which is also called as "diffuse idiopathic skeletal hyperosteosis" is mostly originated from the thoracic region, and is usually asymptomatic. The main symptoms of this disease are; neck pain, dysphagia, odynophagia, otalgia, snoring, dyspnea, stridor and hoarseness. Diagnostic imaging is helpful in diagnosis. Osteophyte formation in tendons is the typical sign in direct radiography. In this writing case report diagnosis and treatment of two patients suffering from neck pain and dysphagia were discussed in the light of current literature.

KLINIK MAKALE
6.The importance of measuring and improving the strength of primary care in Europe: results of an international comparative study
Donne Sofia Kringos
doi: 10.2399/tahd.13.00165  Pages 165 - 179
Güçlü bir birinci basamak (BB), bir ülkenin tüm gereksinimlere yanıt veren, yüksek nitelikli ve maliyet etkili bir sağlık sistemine ulaşma kapasitesine katkıda bulunacaktır. Şu anda var olan ve BB sağlık hizmetlerini önceleyen politikalara temel oluşturan kanıtlar, dar coğrafyalarda yapılmış, sınırlı ölçütlerin kullanıldığı ve görece eski verilere dayanan çalışmalardan gelmektedir. Hollanda’da Sağlık Sistemleri Araştırmacısı olan Dionne Sofia Kringos’un yakın zamanda yayınlanmış doktora tezi, Avrupa’da BB'yi (ve onun gücünü) oluşturan bileşenleri ve bunların sağlık sistemi çıktıları üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu makalede farklı yerlerde yayınlanmış söz konusu çalışmanın sonuçları özetlenmektedir. Birinci basamağın yapısal gücü, bu yapının üç boyutu ile ölçülmüştür: Yönetim, BB işgücünün gelişmişliği ve ekonomik koşullar. Birinci basamak sağlık hizmetleri sunumu sürecinin gücü ise dört boyutta değerlendirilmiştir: Erişilebilirlik, süreklilik, eşgüdüm ve kapsamlılık. Bu boyutlar, 31 Avrupa ülkesinden toplanan verilerde toplamda 77 gösterge kullanılarak de- ğerlendirilmiştir. Sonuçlar Avrupa ülkelerinin birinci basamağın gücü açısından farklılıklar gösterdiğini ortaya koymakta ve ulusal veya uluslararası politika yapıcıların birinci basamağa yükledikleri sorumluluk ve örneğin gelecekteki işgücü açığının çözümü için birinci basamakta gereksinim duyulan yatırım bakımından ayrışmalara işaret etmektedir. Ülkeler, tüm önemli yapısal boyutlar açısından tutarlı bir şekilde BB odaklıdırlar ve daha iyi bir performans yönetimi sağlayabilmek için BB bilgi altyapılarını geliştirmelidirler. Bu çalışma, güçlü bir birinci basamağın toplum sağlığı üzerindeki olumlu etkisini, eşitsizliklerin azaltılmasında ve gereksiz hastane yatışlarının önlenmesindeki katkısını göstermektedir.
Strong primary care (PC) is supposed to improve the capacity of a country to achieve a responsive, high quality and cost-effective health care system. The available evidence-base supporting pro-primary care policies originates from studies with a limited geographical scope, narrow use of dimensions to measure PC strength, and use relatively old data. The recently published PhD Thesis by Dionne Sofia Kringos (Health Systems Researcher from The Netherlands) aimed to get insight into the elements that form (the strength of) primary care in Europe and their impact on health care system outcomes. This article summarizes the results of this work, which has been published in more detail in different scientific publications. The strength of PC was measured by 3 dimensions of PC structure: PC governance, PC workforce development, and economic conditions of PC. The strength of PC services delivery process was measured by 4 dimensions of: accessibility, continuity, coordination, and comprehensiveness of PC. The PC dimensions were operationalized by a total of 77 indicators for which data was collected in 31 European countries. The results show variation in PC strength across Europe, indicating a discrepancy in the responsibility given to PC in (inter)national policy initiatives and the needed investments in PC to solve e.g. future shortages of workforce. Countries are consistent in their PC focus on all important structure dimensions. Countries need to improve their PC information infrastructure to facilitate PC performance management. This study was able to show that strong PC has a positive impact on population health, reducing disparity in health, and avoiding unnecessary hospitalizations

7.Abstracts presented at the Twelfth National Family Medicine Congress, 15-19 May 2013, Kufladas›, Ayd›n, Turkey

doi: 10.2399/tahd.13.00180  Pages 180 - 194
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale