ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 17 (1)
Cilt: 17  Sayı: 1 - 2013
HABER
1.
Toplantı raporu: EQuiP Toplantısı, Erzurum, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2012 “Aile Hekimliğinde Hasta Güvenliği”

Sayfa 0
Makale Özeti

KLINIK MAKALE
2.
Hekimlik teknisyenlik değildir!
Medicine is not a technical task!
Okay Başak
doi: 10.2399/tahd.13.00001  Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Eski sezaryenli gebelerin demografik özellikleri ve ilk sezaryen endikasyonlarının değerlendirilmesi
Demographic features and indications of pregnant women with previous cesarean section
Derya Sıkar, Levent Yaşar, Betül Battaloğlu İnanç, Nurgül Yaşar
doi: 10.2399/tahd.13.63634  Sayfalar 3 - 7
Amaç: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi antenatal polikliniğine başvuran eski sezaryenli gebelerin, sosyodemografik özelliklerini, ilk sezaryen endikasyonlarını, demografik özellikler ve ilk sezaryen endikasyonları açısından hastaneler arasındaki farklılıkları ve sosyoekonomik faktörlerin, sezaryen istemindeki rolünü araştırmayı amaçlamıştır. Yöntem: Ağustos 2006-Mart 2007 tarihleri arasında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi antenatal polikliniğine başvuran 476 eski sezaryenli gebenin katıldığı kesitsel ve analitik tipte bir araştırmadır. Bulgular: Yaş ortalaması 28.4±4.6 olan gebelerin %68.4’ü 20-29 yaş grubundadır; toplam gebelik sayısı 2.8±1.3, parite ortalaması 1.4±0.7, yaşayan çocuk sayılarının ortalaması 1.3±0.6'dır. İlk sezaryen endikasyonları arasında akut fetal distres, makat geliş ve sefalopelvik uygunsuzluk ilk sıraları almaktadır. Eğitim düzeyi ve çalışma durumunun sezaryen tercihinde etkili olduğu saptanmıştır (p<0.001). Özel hastanelerle devlet hastaneleri arasında, ilk sezaryen endikasyonları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.001). Devlet hastanelerinde, makat geliş nedeniyle sezaryen daha sık yapılmaktadır. Eğitim düzeyi ve çalışma durumu açısından ilk sezaryenini özel hastanelerde olanlar ile devlet hastanelerinde olanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (sırasıyla p=0.026 ve p=0.023). İsteğe bağlı sezaryen olan kadınlar özel hastaneleri daha çok tercih etmektedirler (p=0.002). Sonuç: Eğitim düzeyi ve çalışma durumu, sezaryen tercihinde iki önemli faktör olup, çalışan ve belli bir eğitim seviyesine sahip olan kadınlar, sezaryeni ve özel hastaneleri daha fazla tercih etme eğilimindedirler.
Objective: The aim of this study is to evaluate sociodemographic factors, previous cesarean section indications and their differences according to hospital types (private/public) among the pregnant women with previous cesarean section who attended to Bak›rköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital antenatal clinic. Methods: A cross sectional analytic study is planned among 476 pregnant women with previous cesarean section who were attended to Bak›rköy Dr. Sadi Konuk Training Hospital’s antenatal clinic between August 2006-March 2007. Results: 68.4% of the participants were between 20-29 years old, average age was 28.4±4.6, average number of pregnancies was 2.8±1.3, average number of parity was 1.4±0.7 and average number of living children was 1.3±0.6. Educational level and working status had significant impact on cesarean preference (p<0.001). Indications for cesarean section were, acute fetal distress, breech presentation and cephalopelvic disproportion and there was statisticaly significant difference between private and public hospitals (p<0.001). The most common reason for cesarean section was breech presantation in public hospitals. Cesarean indications differs significantly between private and public hospitals regarding to educational level (p=0.026) and working status (p=0.023) of participants. Women with on-demand cesarean section mostly preferred private hospitals (p=0.002). Conclusions: Educational level and working status were two important factors on prefering cesarean section. Well educated and working women prefer caesarean section and private hospitals more.

4.
Mastalji, anksiyete ve ilişkili faktörler: Vaka-kontrol çalışması
Mastalgia, anxiety and related factors: case-control study
Nurgül Balcı, Vildan Kantekin, Didem Sunay, Osman Aydın, Nadir Turgut Çavuşoğlu, Yusuf Ergün, Oğuz Tekin, Onat Çakıt
doi: 10.2399/tahd.13.24633  Sayfalar 8 - 12
Amaç: Mastalji yakınması ile başvuran kadınların anksiyete düzeyi açısından kontrol grubu ile karşılaştırılması, varsa etki eden faktörlerin tespit edilmesi. Yöntem: Çalışmada Aile Hekimliği, Kadın-Doğum ve Genel Cerrahi polikliniklerine meme ağrısı şikayeti ile başvuran kadınlar vaka grubuna, meme ile ilgili herhangi bir hastalığı ve şikayeti olmayan kadınlar kontrol grubuna dahil edildi. Kadınların sosyo-demografik özellikleri, tıbbi, obstetrik ve jinekolojik öyküleri, ailede meme kanseri öyküsü, kullandıkları ilaçlar, sigara içme durumu, emzirme durumu, kendi kendine meme muayenesi yapma durumu ile ilgili bilgiler için kişisel bilgi formu, anksiyete bozukluğunun değerlendirilmesinde Beck Anksiyete ölçeği kullanıldı. Bulgular: Vaka grubuna 102, kontrol grubuna 102 kadın dahil edildi. Gruplar arasında menstruasyon düzeni, menopoz durumu ve kendi kendine meme muayenesi yapma durumu açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Ancak vaka grubunda evli olma (p<0.001), doğum yapmış olma (p=0.007), emzirme (p=0.017) ve ailede meme kanseri öyküsü olma (p=0.009) durumu kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Sigara içme durumu ise vaka grubuna göre kontrol grubunda anlamlı olarak daha fazlaydı (p=0.001). Vaka grubunun anksiyete skor ortalamaları kontrol grubundan daha yüksekti (p=0.049). Mastalji üzerine medeni durumun (p=0.021, OR=2.95 [%95 CI=1.1-7.4]), sigara içme (p=0.001, OR=3.15 [%95 CI=1.6-6.0]) ve anksiyete durumunun (p=0.009, OR=0.95 [%95 CI=0.9-0.9]) etkili olduğu saptandı. Sonuç: Mastalji şikayeti ile başvuran kadınların anksiyete bozukluğu açısından da değerlendirilmesi önemlidir.
Objective: To compare anxiety levels of women presenting with mastalgia with control group, and also to determine possible risk factors. Methods: Women attended to out-patient clinics of Family Medicine, Gynecology and Surgery with complaint of mastalgia were included in case group, women having no problem or breast complaints were included in the control group of the study. Personal information form was used for information about socio-demographic characteristics, medical, obstetric and gynecological history, family history of breast cancer, medications used, smoking, breast feeding, breast self-examination practice. Beck Anxiety Scale was used to assess anxiety disorder. Results: A hundred and two women were included in case group and 102 women in control group. No significant differences were detected between groups in terms of menstrual period, menopause and breast self-examination practice. However, in case group marital status (p<0.001), parity (p=0.007), breast feeding (p=0.017) and family history for breast cancer (p=0.009) were significantly higher than control group. Smoking was significantly higher in control group than case group (p=0.001). Mean anxiety scores of case group were higher than control group (p=0.049). Marital status (p=0.021, OR=2.95 [%95 CI=1.1-7.4]), smoking (p=0.001, OR=3.15 [%95 CI=1.6-6.0]) and anxiety (p=0.009, OR=0.95 [%95 CI=0.9-0.9]) were found to be related to mastalgia. Conclusions: It is important to assess women presenting with mastalgia, in terms of anxiety disorder.

5.
Evde sağlık hizmetlerine başvuru özellikleri ve beklentiler
The characteristics of applications to home health care service and expectations
Gizem Limnili, Nilgün Özçakar
doi: 10.2399/tahd.13.81994  Sayfalar 13 - 17
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Acil önünde ve hastane çevresinde konaklayan hasta yakınları
Patients’ relatives spending the night in front of the emergency department and around hospital
Behçet Al, Suat Zengin, Şahin Kartal, Mehmet Murat Oktay, Aycan Akçalı, Cuma Yıldırım
doi: 10.2399/tahd.13.69077  Sayfalar 18 - 22
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
7.
Sezaryen skarında insizyonel endometriozis olgusu
Incisional endometriosis after caesarean section: a case report
Levent Hekimoğlu, Serhat Tatlıkazan
doi: 10.2399/tahd.12.40085  Sayfalar 23 - 25
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Orofarengeal tularemi tedavisinde streptomisin kullanımına bağlı vestibülotoksisite gelişimi: Olgu sunumu
Development of vestibulotoxicity by streptomycin usage for treatment of oropharyngeal tularemia: a case report
Nail Özgüneş, Fatma Yılmaz Karadağ, Selcan Aksoy Demirci, Fikri Can Arıbal
doi: 10.2399/tahd.13.80299  Sayfalar 26 - 28
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
9.
Bir disiplin olarak aile hekimliğinin ülkemizdeki gelişim özellikleri
Developmental features of family medicine as a discipline in our country
Okay Başak
doi: 10.2399/tahd.13.00029  Sayfalar 29 - 36
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
10.
Aile Hekimliği Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri
Abstracts presented at the Third Family Medicine Research Days, 8-11 November 2012, ‹zmir, Turkey

doi: 10.2399/tahd.13.00037  Sayfalar 37 - 48
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale