ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Mastalji, anksiyete ve ilişkili faktörler: Vaka-kontrol çalışması [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(1): 8-12 | DOI: 10.2399/tahd.13.24633

Mastalji, anksiyete ve ilişkili faktörler: Vaka-kontrol çalışması

Nurgül Balcı1, Vildan Kantekin1, Didem Sunay2, Osman Aydın3, Nadir Turgut Çavuşoğlu4, Yusuf Ergün5, Oğuz Tekin2, Onat Çakıt6
1SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Ass. Dr., Ankara
2SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Doç. Dr., Ankara
3SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ass. Dr., Ankara
4SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Uzm. Dr., Ankara
5SB Ankara E¤itim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Uzm. Dr., Ankara
6SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Uzm. Dr., Ankara

Amaç: Mastalji yakınması ile başvuran kadınların anksiyete düzeyi açısından kontrol grubu ile karşılaştırılması, varsa etki eden faktörlerin tespit edilmesi. Yöntem: Çalışmada Aile Hekimliği, Kadın-Doğum ve Genel Cerrahi polikliniklerine meme ağrısı şikayeti ile başvuran kadınlar vaka grubuna, meme ile ilgili herhangi bir hastalığı ve şikayeti olmayan kadınlar kontrol grubuna dahil edildi. Kadınların sosyo-demografik özellikleri, tıbbi, obstetrik ve jinekolojik öyküleri, ailede meme kanseri öyküsü, kullandıkları ilaçlar, sigara içme durumu, emzirme durumu, kendi kendine meme muayenesi yapma durumu ile ilgili bilgiler için kişisel bilgi formu, anksiyete bozukluğunun değerlendirilmesinde Beck Anksiyete ölçeği kullanıldı. Bulgular: Vaka grubuna 102, kontrol grubuna 102 kadın dahil edildi. Gruplar arasında menstruasyon düzeni, menopoz durumu ve kendi kendine meme muayenesi yapma durumu açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Ancak vaka grubunda evli olma (p<0.001), doğum yapmış olma (p=0.007), emzirme (p=0.017) ve ailede meme kanseri öyküsü olma (p=0.009) durumu kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Sigara içme durumu ise vaka grubuna göre kontrol grubunda anlamlı olarak daha fazlaydı (p=0.001). Vaka grubunun anksiyete skor ortalamaları kontrol grubundan daha yüksekti (p=0.049). Mastalji üzerine medeni durumun (p=0.021, OR=2.95 [%95 CI=1.1-7.4]), sigara içme (p=0.001, OR=3.15 [%95 CI=1.6-6.0]) ve anksiyete durumunun (p=0.009, OR=0.95 [%95 CI=0.9-0.9]) etkili olduğu saptandı. Sonuç: Mastalji şikayeti ile başvuran kadınların anksiyete bozukluğu açısından da değerlendirilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Mastalji, anksiyete, risk faktörleri.

Mastalgia, anxiety and related factors: case-control study

Nurgül Balcı1, Vildan Kantekin1, Didem Sunay2, Osman Aydın3, Nadir Turgut Çavuşoğlu4, Yusuf Ergün5, Oğuz Tekin2, Onat Çakıt6
1
2
3
4
5
6

Objective: To compare anxiety levels of women presenting with mastalgia with control group, and also to determine possible risk factors. Methods: Women attended to out-patient clinics of Family Medicine, Gynecology and Surgery with complaint of mastalgia were included in case group, women having no problem or breast complaints were included in the control group of the study. Personal information form was used for information about socio-demographic characteristics, medical, obstetric and gynecological history, family history of breast cancer, medications used, smoking, breast feeding, breast self-examination practice. Beck Anxiety Scale was used to assess anxiety disorder. Results: A hundred and two women were included in case group and 102 women in control group. No significant differences were detected between groups in terms of menstrual period, menopause and breast self-examination practice. However, in case group marital status (p<0.001), parity (p=0.007), breast feeding (p=0.017) and family history for breast cancer (p=0.009) were significantly higher than control group. Smoking was significantly higher in control group than case group (p=0.001). Mean anxiety scores of case group were higher than control group (p=0.049). Marital status (p=0.021, OR=2.95 [%95 CI=1.1-7.4]), smoking (p=0.001, OR=3.15 [%95 CI=1.6-6.0]) and anxiety (p=0.009, OR=0.95 [%95 CI=0.9-0.9]) were found to be related to mastalgia. Conclusions: It is important to assess women presenting with mastalgia, in terms of anxiety disorder.

Keywords: Mastalgia, anxiety, risk factors.

Nurgül Balcı, Vildan Kantekin, Didem Sunay, Osman Aydın, Nadir Turgut Çavuşoğlu, Yusuf Ergün, Oğuz Tekin, Onat Çakıt. Mastalgia, anxiety and related factors: case-control study. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(1): 8-12
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale