ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Eski sezaryenli gebelerin demografik özellikleri ve ilk sezaryen endikasyonlarının değerlendirilmesi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(1): 3-7 | DOI: 10.2399/tahd.13.63634

Eski sezaryenli gebelerin demografik özellikleri ve ilk sezaryen endikasyonlarının değerlendirilmesi

Derya Sıkar1, Levent Yaşar2, Betül Battaloğlu İnanç3, Nurgül Yaşar4
1Düzce Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği, Aile Hekimliği Uzmanı, Düzce
2Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Doç. Dr., İstanbul
3Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Başkanı, Yard. Doç. Dr., Mardin
4Uşak Gülsüm Aydoğan Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Uşak

Amaç: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi antenatal polikliniğine başvuran eski sezaryenli gebelerin, sosyodemografik özelliklerini, ilk sezaryen endikasyonlarını, demografik özellikler ve ilk sezaryen endikasyonları açısından hastaneler arasındaki farklılıkları ve sosyoekonomik faktörlerin, sezaryen istemindeki rolünü araştırmayı amaçlamıştır. Yöntem: Ağustos 2006-Mart 2007 tarihleri arasında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi antenatal polikliniğine başvuran 476 eski sezaryenli gebenin katıldığı kesitsel ve analitik tipte bir araştırmadır. Bulgular: Yaş ortalaması 28.4±4.6 olan gebelerin %68.4’ü 20-29 yaş grubundadır; toplam gebelik sayısı 2.8±1.3, parite ortalaması 1.4±0.7, yaşayan çocuk sayılarının ortalaması 1.3±0.6'dır. İlk sezaryen endikasyonları arasında akut fetal distres, makat geliş ve sefalopelvik uygunsuzluk ilk sıraları almaktadır. Eğitim düzeyi ve çalışma durumunun sezaryen tercihinde etkili olduğu saptanmıştır (p<0.001). Özel hastanelerle devlet hastaneleri arasında, ilk sezaryen endikasyonları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.001). Devlet hastanelerinde, makat geliş nedeniyle sezaryen daha sık yapılmaktadır. Eğitim düzeyi ve çalışma durumu açısından ilk sezaryenini özel hastanelerde olanlar ile devlet hastanelerinde olanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (sırasıyla p=0.026 ve p=0.023). İsteğe bağlı sezaryen olan kadınlar özel hastaneleri daha çok tercih etmektedirler (p=0.002). Sonuç: Eğitim düzeyi ve çalışma durumu, sezaryen tercihinde iki önemli faktör olup, çalışan ve belli bir eğitim seviyesine sahip olan kadınlar, sezaryeni ve özel hastaneleri daha fazla tercih etme eğilimindedirler.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, özel hastane, kamu hastanesi.

Demographic features and indications of pregnant women with previous cesarean section

Derya Sıkar1, Levent Yaşar2, Betül Battaloğlu İnanç3, Nurgül Yaşar4
1
2
3
4

Objective: The aim of this study is to evaluate sociodemographic factors, previous cesarean section indications and their differences according to hospital types (private/public) among the pregnant women with previous cesarean section who attended to Bak›rköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital antenatal clinic. Methods: A cross sectional analytic study is planned among 476 pregnant women with previous cesarean section who were attended to Bak›rköy Dr. Sadi Konuk Training Hospital’s antenatal clinic between August 2006-March 2007. Results: 68.4% of the participants were between 20-29 years old, average age was 28.4±4.6, average number of pregnancies was 2.8±1.3, average number of parity was 1.4±0.7 and average number of living children was 1.3±0.6. Educational level and working status had significant impact on cesarean preference (p<0.001). Indications for cesarean section were, acute fetal distress, breech presentation and cephalopelvic disproportion and there was statisticaly significant difference between private and public hospitals (p<0.001). The most common reason for cesarean section was breech presantation in public hospitals. Cesarean indications differs significantly between private and public hospitals regarding to educational level (p=0.026) and working status (p=0.023) of participants. Women with on-demand cesarean section mostly preferred private hospitals (p=0.002). Conclusions: Educational level and working status were two important factors on prefering cesarean section. Well educated and working women prefer caesarean section and private hospitals more.

Keywords: Cesarean section, private hospital, public hospital.

Derya Sıkar, Levent Yaşar, Betül Battaloğlu İnanç, Nurgül Yaşar. Demographic features and indications of pregnant women with previous cesarean section. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(1): 3-7
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale