ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 24 (2)
Cilt: 24  Sayı: 2 - 2020
KLINIK MAKALE
1.
COVID-19 Pandemisi ve Aile Hekimliği
COVID-19 Pandemic and Family Medicine
Esra Saatçı
doi: 10.15511/tahd.20.00256  Sayfalar 56 - 57
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Tip 2 diyabet hastalarının anksiyete ve depresyon düzeylerinin tedavi tipine göre karşılaştırılması
Comparison of anxiety and depression levels of type 2 diabetes patients by treatment type
Yasemin Korkut, Ahmet Kayabaşı, Kevser Onbaşı
doi: 10.15511/tahd.20.00258  Sayfalar 58 - 67
Amaç: Diyabetes Mellitus, halk sağlığı sorunu olarak kabul edilir. Sık görülen kronik bir hastalık olup anksiyete ve depresyon oranı genel populasyona göre daha fazladır. Ancak, diyabete eşlik eden anksiyete ve depresyon çoğu zaman bilinmeyen ve dolayısıyla tedavi edilmeyen bir durumdur. Bu çalışmada, anksiyete ve depresyon düzeylerinin tedavi tipi ile bağlantısını araştırmayı amaçladık. Yöntem: Çalışmaya, Mayıs-Ekim 2017 tarihleri arasında hastanemize başvuran, en az 1 yıldır Tip 2 diyabet tanısı olan hastalar dahil edildi. Sosyodemografik veriler ve klinik veriler formu ile Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği’nden oluşan anket formu kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 59,3±11,5 yıldı. Katılımcıların %34,2’si erkek idi. Kadınların yaş ortalaması 59,35 yıl idi. Hastaların %11,2’si üniversite mezunuydu. Diyabet süresi, %55,1’inin 10 yıldan daha uzundu. Vücut kitle indeksi 30 ve üstü olanlar hastaların %50,6’sını oluşturmaktaydı. Hastaların Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği A değerlerinin ortalaması 9,7±2,8; Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği D değerlerinin ortalaması 9,5±1,9 idi. Cinsiyete göre Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği A değerleri ortalamaları (p<0,001) ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği A pozitifliği oranları (p=0,002) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Kadınların Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği A ortalamaları ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği A pozitiflik oranları erkeklerden daha yüksekti. Araştırmaya katılan hastalardan evinde 3 kişiden az sayıda kişi ile yaşayanların Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği A değeri ortalamaları (p=0,019) ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği A pozitiflik oranları (p=0,004) 3 kişi ve daha fazla kişi ile yaşayanlara oranla daha düşük olduğu saptanmıştır. Sonuç: Tip 2 diyabet hastalarında anksiyete ve depresyon riski genel populasyona oranla artmıştır. Diyabetli tüm hastaların bir bütün olarak değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sürecinde artmış riske sahip oldukları depresyon ve anksiyetenin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Objective: Diabetes Mellitus is considered as a public health problem. It is a common chronic disease and the rate of anxiety and depression is higher than the general population. But, anxiety and depression accompanying diabetes are often unknown and therefore untreated. In this study, we aimed to investigate the relationship between anxiety and depression levels and the type of treatment. Methods: Patients who were admitted to our hospital between May-October 2017 and diagnosed with Type 2 diabetes for at least 1 year were included in the study. A questionnaire consisting of sociodemographic and clinical data form and Hospital Anxiety and Depression Scale was used. Results: The mean age of the patients was 59.3 ± 11.5 years. 34.2% of the participants were male. The mean age of the women was 59.35 years. 11.2% of the patients were university graduates. The duration of diabetes longer than 10 years was 55.1%. The patients with a body mass index of 30 and above accounted for 50.6% of the patients. The mean Hospital Anxiety and Depression Scale A values of the patients were 9.7 ± 2.8 and the mean Hospital Anxiety and Depression Scale D values were 9.5 ± 1.9. There was a statistically significant difference between mean Hospital Anxiety and Depression Scale A values (p <0.001) and Hospital Anxiety and Depression Scale A positivity rates (p = 0.002) according to gender. Mean Hospital Anxiety and Depression Scale A positivity and Hospital Anxiety and Depression Scale A positivity rates of women were higher than men. The mean Hospital Anxiety and Depression Scale A values (p = 0.019) and Hospital Anxiety and Depression Scale A positivity rates (p=0.004) of the patients who were living in the house with less than 3 people were found to be lower than those living with 3 people or more. Conclusion: The risk of anxiety and depression is increased in type 2 diabetes patients compared to the general population. All patients with diabetes should be evaluated as a whole and depression and anxiety, which are at increased risk during this assessment process, should be considered.

3.
Erişkinlerin Aile Sağlık Merkezlerine periyodik sağlık muayenesine dair başvuru sıklıklarının ve hizmet alma durumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of the administration frequency of the adults to the Family Health Centers and conditions about taking service for the periodic health examination
Duygu Ayhan Başer, Murat Çevik, Mehmet Ali Çelik, Mustafa Cankurtaran
doi: 10.15511/tahd.20.00268  Sayfalar 68 - 79
Amaç: Bu çalışma ile aile sağlığı merkezine başvuran 18 yaş üstü bireylerin sağlık hizmeti başvurularının içinde periyodik sağlık muayenesi için başvuru sıklıklarının ve başvurdukları sağlık merkezlerinde periyodik sağlık muayenesi hizmetlerine dair hizmet alma durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Metot: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmada 01/07/2019 ile 01/09/ 2019 tarihleri arasında iki farklı aile sağlığı merkezine 18 yaş üstü herhangi bir nedenle başvuran hastalar araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Araştırmada herhangi bir örneklem yöntemi kullanılmamıştır. Belirtilen tarih aralığında dahil etme kriterlerine uygun tüm hastalar çalışmaya davet edilmiştir; 205 kişi (%22,7) çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde sürekli olan değişkenler için ortalama, standart sapma, niteliksel veriler için frekans tablosu; niteliksel veriler arasında ilişki araştırılırken ki-kare testi, sürekli değişkenler arasında farklılıklar t testi, ANOVA testi veya bunların parametrik olmayan karşılıkları kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin %97,5’inin herhangi bir şikayet nedeni ile herhangi bir sağlık merkezine başvuruları vardı. Hastaların %24,4’ü periyodik sağlık muayenesi amaçlı herhangi bir hekime başvurduğunu bildirdi. Hastaların herhangi bir nedenle başvurduğu hekim tarafından %39,2’sine yaşına uygun yapılması gereken sağlık taramalarından bahsedilmiştir. Yaş ve eğitim durumu ile periyodik sağlık muayenesi amaçlı sağlık kurumuna başvurma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptandı. Sonuç: Çalışmanın sonucu olarak çalışmaya dahil edilenler arasında periyodik sağlık muayenesi için başvuru ve herhangi bir nedenle başvuranlara periyodik sağlık muayenesi öneri oranları düşüktür. Hekimler için hasta ile olan tüm görüşmelerin bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerekmektedir ve bu görüşmelerde periyodik sağlık muayeneleri hakkında danışmanlık verilip hasta ile ortak karar verme sürecine gidilmesi en doğru yaklaşım olacaktır.
Objective: The aim of this study was to determine the health status of individuals over 18 years old who applied to family health centers, to determine the frequency of periodic health examinations in health care applications and to evaluate the current presentation of periodic health examination services in health centers. With this study, it was aimed to evaluate the frequency of application for periodic health examination among individuals over the age of 18 who apply to the family health centers and the current presentation status of periodic health examination services in the health centers they apply. Methods: In this descriptive study, patients who applied to two different family health centers between the dates of 01/07/2019 and 01/09/2019 for any reason over the age of 18 constituted the universe of the research. No sampling method was used in the study. All patients meeting the inclusion criteria within the specified date range were invited to the study; 205 people (22.7%) agreed to participate in the study. Average, standard deviation, and frequency table were used for qualitative data for continuous variables; while investigating the relationship between qualitative data, chi-square test, differences between continuous variables, t test, ANOVA test or their nonparametric equivalents were used. Results: Ninety-seven point five percent of the individuals who attended the study had visits to any health center due to any complaints. 24.4% of the patients reported that they applied to any physician for periodic health examination. 39.2% of the patients consulted by the physician were told that the health screenings should be performed according to their age. There was a statistically significant relationship between age and educational status and admission to periodic health examination. Conclusion: As a result of the study, application rates for periodic health examination among those included in the study and periodic health examination recommendation rates to applicants for any reason were low. For physicians, all interviews with the patient should be considered as an opportunity, and in these interviews, counseling about periodic health examinations and shared decision making process with the patient will be the best approach

4.
Gıda sektörü çalışanlarının burun, boğaz ve gaita kültürü sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of nose, throat and stool culture results of food sector employees
Habibe İnci, Nergiz Aşkın, Fatih İnci, Didem Adahan
doi: 10.15511/tahd.20.00280  Sayfalar 80 - 86
Amaç: Bu kesitsel çalışmada, bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği’ne gıda sektörü alanında çalışmak için başvuran kişilerin burun, boğaz ve gaita kültürü sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya Ocak 2017- Kasım 2019 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği’ne, gıda sektöründe çalışmak amacıyla sağlık raporu talebi için başvuran bireylerin yaş, cinsiyet gibi demografik verileri ile burun, boğaz ve gaita kültürü sonuçları retrospektif olarak analiz edildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 971 kişinin %38,2’si (n=371) kadın, %61,8’i (n=600) erkek, yaş ortalaması 32,0±11,1 yıl idi. Çalışmamızda kültür sonuçlarında üreme tespit edilen bireylerin çoğunun 20-39 yaş aralığında olduğu ve bu yaş grubunda burun kültüründe Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus taşıyıcılığının özellikle kadın bireylerde istatistiksel anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü (p<0.001). Bireylerin %2,9’unda boğaz kültüründe A Grubu Beta Hemolitik Streptokok taşıyıcılığı saptandı. Sıklık olarak 20-39 yaş aralığında fazla görülmekle birlikte, yaş ve cinsiyet grupları arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı. Gaita kültüründe sadece 20-39 yaş aralığındaki 5 (%0,5) erkek bireyde Shigella spp. pozitifliği saptanırken, bireylerin hiçbirinde Salmonella spp. tespit edilmedi. Sonuç: Gıda sektörü çalışanlarda burunda Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus taşıyıcılığı çoğunlukla kadın bireylerde gözlenirken boğazda A Grubu Beta Hemolitik Streptokok taşıyıcılığı açısından cinsiyetler arasında fark saptanmadı. Gaita kültüründe Shigella spp. üremesi olan bireylerin sayısı az olmakla birlikte tamamı erkekti. Bu sonuçlar göz önüne alındığında ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde portör taramalarının halen gerekli olduğu düşünülebilir.
Objective: In this cross-sectional study, it was aimed to evaluate the results of nasal, throat and stool culture results of people who applied to a Family Medicine Clinic of a Training and Research Hospital to work in the food sector. Methods: Demographic data such as age, sex and nose, throat and stool culture results of individuals who applied to Karabuk University Training and Research Hospital Family Medicine clinic for requesting workable report in the food industry between January 2017 and November 2019 were analyzed retrospectively. Results: Of the 971 individuals included in the study, 38.2% (n = 371) were female, 61.8% (n = 600) were male, and the mean age was 32.0 ± 11.1 years. It was seen that most of the individuals with culture growth were in the 20-39 age range and the Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus carriage in the nasal culture was found to be statistically significantly higher in female individuals (p<0.001). In 2.9% of individuals in the throat culture Group A Beta Hemolytic Streptococcus showed carriage. Although the frequency was higher in the 20- 39 age range, no statistically significant difference was found between the age and sex groups. Only 5 (0.5%) males aged 20-39 years were found to have Shigella spp positivity in the stool culture, while none of them had Salmonella spp. Conclusion: Nasal MRSA carriage was observed mostly in female individuals in food sector workers, but no difference was found between genders in terms of Group A Beta Hemolytic Streptococcus carriage in throat. The number of individuals with Shigella spp growth in stool culture was small but all were male. According to these results, it may be considered that porter screening is still necessary in developing countries like our country.

5.
Henoch Schönlein purpuralı hastalarda epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar bulguların değerlendirilmesi
Evaluation of epidemiological, clinical and laboratory findings in Henoch Schönlein purpura
Ünal Akça, Gülfer Akça, Hülya Nalcıoğlu, Gürkan Genç, Ozan Özkaya
doi: 10.15511/tahd.20.00287  Sayfalar 87 - 94
Amaç: Bu çalışmanın amacı Henoch Schönlein purpurası tanısı ile izlenen hastaların klinik, patolojik ve prognostik özelliklerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Nisan 2005-Nisan 2011 tarihleri arasında HenochSchönlein purpurası tanısı alan 364 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, hastalığın sistemik etkileri, laboratuvar bulguları ve organ tutulumları kaydedildi. Bulgular: Hastaların %56,3’ü erkek (n=205), %43,7’si (n=159) kız, yaş ortalaması 8,32 ± 3,38 yıl idi. Tüm hastalarda hastalık seyri boyunca karakteristik palpabl purpura izlendi. Hastaların %57,1’inde (n=208) eklem tutulumu, %50,8’inde (n=185) gastrointestinal sistem tutulumu, %29,7’sinde (n=108) renal tutulum, %1,3’ünde (n=5) skrotal ve %0,8’inde (n=3) merkezi sinir sistemi tutulumu tespit edildi. Hastaların % 4,1’inde (n=15) Ailevi Akdeniz Ateşi mevcuttu. Yaş ve trombositozun renal tutulum için risk faktörü olduğu, ayrıca lökositozun da gastrointestinal tutulum için risk faktörü olduğu saptandı. Sonuç: Çalışmamızda cilt tutulumundan sonra en sık eklem tutulumu gözlenmiş olup böbrek tutulumu %29,7 sıklıkta saptanmıştır. Yaş ve trombositozun böbrek tutulumu, lökositozun ise gastrointestinal tutulum açısından risk faktörü olduğu saptanmıştır.
Objective: The aim of this study was to evaluate the presentation, clinical and pathological manifestation and prognosis of patients with Henoch Schönlein purpura. Methods: 364 cases who were diagnosed with Henoch Schönlein purpura between April 2005-2011 was evaluated retrospectively. Demographic properties of patients, systemic effects of disease, laboratory findings and organ involvement and clinical outcome were investigated. Results: The patients consisted of 56.3% males (n=205) and 43.7% females (n=159) with the mean age of 8.32±3.38 years. 57.1% (n=208) of the patients had joint involvement, 50.8% (n=185) gastrointestinal involvement, 29.7 %(n=108) renal involvement,1.3 % (n=5) scrotal and 0.8% (n=3) central nerve system. Familial Mediterranean Fever was present in 4.1% (n = 15) of the patients. While age and thrombocytosis were found to be risk factors for renal involvement, leukocytosis was a risk factor for gastrointestinal involvement. Conclusion: In our study, the most common clinical manifestation was purpuric skin lesions followed by joint involvement. Renal involvement was detected in %29.7 of the patients. Our findings revealed that age and thrombocytosis were risk factors for renal involvement where as leukocytosis was found to be a risk for gastrointestinal involvement.

6.
Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin mediko-sosyal merkezi hakkındaki bilgi ve memnuniyet düzeyleri
Knowledge and satisfaction levels of Kocaeli University students about the medicosocial center
Eda Bıyıklı Sarı, Nur Ece öztaş şükür, Tuba Karaçoban, Tuncay Müge Alvur
doi: 10.15511/tahd.20.00207  Sayfalar 107 - 116
Amaç: Bu çalışmada bir üniversite hastanesinin mediko-sosyal merkezi polikliniğine başvuran öğrencilerin mediko-sosyal merkezini kullanım oranlarının, memnuniyet düzeylerinin ve mediko-sosyal merkezinin yeterliliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Kesitsel nitelikte olan bu araştırma, Kocaeli Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından poliklinik hizmetinin verildiği, üniversite mediko-sosyal merkezine başvuran öğrencilerin katılımıyla yürütülmüştür. Veri toplama formu, katılımcılara yüzyüze görüşme şeklinde uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmaya 351 kişi katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 21,8±2,54’tür. Katılımcıların %47,3’ü (n=166) kadın, %52,7’si (n=185) erkektir. Katılımcıların %4,9’unun sosyal güvencesi yokken, %15,2’si ise sosyal güvencesinin ne olduğunu bilmemektedir. Sonuç: Katılımcıların çoğunluğu mediko-sosyal merkezinin 3. basamağa bağlı aile hekimliği polikliniği olarak hizmet verdiğini ve bu durumun sağlık giderleri açısından fark yarattığını bilmemektedir. Mediko-sosyal merkezi aile hekimliği polikliniğinden memnuniyet oranı %72,6’dır. Çalışmaya katılan öğrenciler mediko-sosyal merkezi bünyesinde laboratuvar hizmeti olmamasını merkezin eksik yönlerinin başında belirtmişlerdir (%60,1).
Objective: In this study, we aimed to evaluate the use of family medicine out-patient clinic at the medico-social centre of Kocaeli University campus, the satisfaction levels and to what extend the center meets the needs. Methods: This cross-sectional study was carried out with the participation of students who applied to the centre. The questionnaire was applied to the participants via face-toface interviews. Results: Three hundred fifty one people participated in the study. The average age of the participants was 21.8 ± 2.54 years. 47.3% (166) of the participants were female, and 52.7% (185) were male. While 4.9% of the participants didn’t have social security, 15.2% didn’t know about their social security. Conclusion: The majority of the participants didn’t know that the centre serves as a tertiary family medicine outpatient clinic and they have to pay contribution out of pocket. Satisfaction rate of the centre’s family medicine out-patient clinic was 72.6%. The students who participated in the study stated that there was no laboratory in the medical department as the number one deficiencies of the unit (60.1%).

7.
Kayseri ilinde aile sağlığı birimi çalışanlarında memnuniyet ve tükenmişlik düzeyi
Satisfaction and exhaustion level of family health unit employees in Kayseri province
Emel Güden, Selma Durmuş Sarıkahya, Ali Ramazan Benli, Ahmet Ceylan, Beyhan Soysal Elçin
doi: 10.15511/tahd.20.00295  Sayfalar 109 - 120
Amaç: Kayseri ilinde birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda etkin görev alan aile sağlığı çalışanlarının tükenmişlik düzeyini ve bu duruma etki eden faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini 2019 yılı Kayseri il genelinde aile sağlığı merkezlerinde görev yapan toplam 420 aile sağlığı çalışanı oluşturmuştur. Araştırmada Maslach tükenmişlik ölçeği ve 26 adet demografik genel durum soruları içeren bir anket formu kullanılmıştır. Ankete cevap verme oranı %77,4’dür. Bulgular: Aile sağlığı elemanlarının %96,6’sı kadın olup meslekte çalışma yıl ortalamaları 15,5 yıldır ve %78,8’i mesleğini isteyerek seçtiğini belirtmiştir. Aile hekimliği sisteminde çalışma yılı ortalaması 6,7 yıldır. Aile hekimliği sistemini kendine yakın bulanların oranı %59,1’dir. Elemanların %90,8’i halkın güncel iletişim ve ikamet bilgilerine ulaşamamaktan, % 81,8’i iş tanımının net olmamasından, %79,4’ü geleceğe yönelik belirsizlikten dolayı mutsuz olduğunu belirtmiştir. Kayseri’de görev yapan aile sağlığı elemanları arasında mesleğini istemeden seçenler, 20-29 yaş arasında olanlar, il merkezinde çalışanlar, fazla mesai yapanlar, bekârlar, aile hekimliği sisteminden memnun olmayanlar ve genel sağlık sisteminden memnun olmayanlarda tükenmişlik seviyeleri daha yüksektir. Cinsiyet, meslek, gelir durumu, eğitim düzeyi gibi değişkenler ile tükenmişlik arasında istatistiksel ilişkili bulunmamıştır. Sonuç: Kayseri de aile sağlığı çalışanları arasında orta düzeyde duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı tükenmişlik bulguları saptanmıştır.
Objective: To determine the level of exhaustion and influencing factors of family health employees who actively provide primary care services in the province of Kayseri. Methods: This research aimed to investigate 420 family health employees who are employed at family health centers in the province of Kayseri in the year 2019. The Maslach Burnout Inventory and a questionnaire consisting of 26 questions inquiring demographic and general information has been used. The response percentage to the questionnaires was 77.4%. Results: The majority of the respondents (96.6%) were females and they had been in the profession for an average of 15.59 ±7.2 years. Of all respondents, 78.8% stated that they had chosen their profession willingly. The average working period in the family health system was 6.7 ± 2.9 years and 59.1% stated their working position as relevant. Employees mostly (90.8%) stated to be unhappy due to missing valid address and phone information of patients in and 81.8% expressed dissatisfaction because of an unclear job description, while 79.4% was concerned about their future. Family health employees who are employed in Kayseri and who didn’t choose their profession willingly, those between the ages of 20-29, who work in the provincial center, work overtime, are unmarried and who are not happy with the family health system showed significant differences regarding exhaustion whereas factors such as sex, profession, level of income and level of education did not lead to statistically significant differences. Conclusion: We found intermediate levels of exhaustion among family health employees in Kayseri concerning emotional exhaustion, desensitisation and personal accomplishment.

8.
Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin sağlık okur yazarlık düzeyi: Kesitsel bir çalışma
Health literacy level of Düzce University students: A cross-sectional study
Zerrin Gamsızkan, Mehmet Ali Sungur
doi: 10.15511/tahd.20.00217  Sayfalar 117 - 125
Amaç: Sağlık okuryazarlığı; bireylerin sağlığını korumak ve geliştirmek için bilgiye ulaşma, yorumlama ve bu bilgileri kullanma yönündeki bilişsel ve sosyal becerileri ve motivasyon düzeyleri olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız; Düzce Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin sağlık okuryazarlık düzeyini tespit etmekti. Yöntem: Bu çalışma, Kasım 2018 - Şubat 2019 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi merkez kampüsünde tıp ve sağlık bilimleri dışındaki fakültelerde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı düzeylerini incelemek üzere tanımlayıcı-kesitsel bir çalışma olarak planlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak öğrencilere Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (HLS-EU) ve öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ve sağlık hizmeti kullanım alışkanlıklarının sorgulandığı bir anket kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamıza katılan 686 öğrencinin yaş ortalaması 21,01 olarak tespit edilmiştir. Çalışmamıza dahil edilen öğrencilerin %50,3 (n=345)’ü erkek, %49,7 (n=341)’si kadın öğrenciydi. Öğrencilerin %14,9 (102)’u birinci sınıf, %25,2 (n=173)’si ikinci sınıf, %34,0 (n=233)’ü üçüncü sınıf, %25,9 (n=178)’u dördüncü sınıf öğrencisiydi. Öğrencilerin sağlık durumlarını değerlendirme sonuçlarına göre; öğrencilerin %17,8 (n=122)’i sağlık durumunu ‘çok iyi’, %55 (n=377)’i ‘iyi’, %25,2 (n=173)’si orta, %1,7 (n=12)’si ‘kötü’, %0,3 (n=2)’ü ‘çok kötü’ olarak nitelendirmişlerdir. HLS-EU ölçeğine göre öğrencilerin sağlık okuryazarlığı düzeyleri; %21,1 (n=145)’i yetersiz, %41,8(n=287)’i sınırlı, %30,9 (n=212)’u yeterli, %6,1 (n=42)’i mükemmel olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin sağlık okuryazarlık düzeyleri, cinsiyet, medeni durum, okudukları fakülte ve sınıf düzeylerine göre anlamlı olarak farklı değildi. Sonuç: Sağlık okuryazarlığı; sağlığı geliştirmek, yaşam kalitesini artırmak, bireylerin ve toplumun refah düzeyini yükseltmek ve ekonomik yarar sağlamak için önemlidir. Yetersiz sağlık okuryazarlığı, yetersiz hastalık yönetimi ile sağlık hizmetlerine erişimin ve koruyucu sağlık hizmeti kullanımının eksikliğine neden olur. Üniversite öğrencilerinde koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi konusunda farkındalık oluşturulmalıdır. Üniversite öğrencileri sağlık bilgisine ulaşma, hastalıklardan korunma ve sağlıklarını geliştirme konusunda desteklenmelidir.
Objective: Health literacy is defined as the level of cognitive and social skills and motivation to access, interpret and use information in order to protect and improve the health of individuals. The aim of this study was to determine the health literacy level of the students studying at Düzce University. Methods: This study was planned as a descriptive-crosssectional study to examine the health literacy levels of university students studying in faculties other than medicine and health sciences at the central campus of Düzce University between November 2018 and February 2019. In the study, the European Health Literacy Scale (HLS-EU) and a questionnaire regarding the students’ socio-demographic characteristics and health service usage habits were used as data collection tools. Results: The average age of 686 students who participated in our study was determined as 21.01 years. Of the students included in our study, 50.3% (n=345) were male and 49.7% (n=341) were female. 14.9% (102) of the students were first class, 25.2% (n=173) were second class, 34.0% (n=233) third class, 25.9% (n=178) was a fourth grader. According to the results of assessment of students’ health status; 17.8% (n=122) of the students declared as ‘very good ‘, 55.0% (n=377) ‘good’, 25.2% (n=173) ‘moderate’ 1.7% (n=12) ‘bad’, and 0.3% (n=2) as ‘very bad’. According to HLS-EU-Q47 scale; 21.1% (n=145) of the students were inadequate, 41.8% (n = 287) were limited, 30.9% (n=212) of them were sufficient, 6.1% (n=42) of them were perfect. Health literacy levels of the students were not significantly different according to gender, marital status, faculty and class levels. Conclusion: Health literacy; it is important for improving health, improving the quality of life, increasing the welfare level of individuals and society and providing economic benefits. Inadequate health literacy results in inadequate disease management and lack of access to health services and the use of preventive health care. Awareness should be raised on the importance of preventive health services for university students. University students should be supported in accessing health information, protection from diseases and improving their health.

LookUs & Online Makale