ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Tip 2 diyabetik hastalarda statin kullanımı ile glisemik kontrol arasında ilişki var mıdır? [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(4): 179-186 | DOI: 10.15511/tahd.15.02179

Tip 2 diyabetik hastalarda statin kullanımı ile glisemik kontrol arasında ilişki var mıdır?

Altuğ Kut1, Yusuf Boşkuş2, Özgür Çaycı3, Ali Ümit Geçkil4
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokronoloji Anabilim Dalı, Uz. Dr., Ankara
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uz. Dr., Ankara
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araş. Gör. Dr., Ankara

Amaç: Statinler onlarca yıldır dislipidemi tedavisinde kullanılan ajanlar olup kardiyovasküler mortalite üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Her ne kadar statinler diyabet başlangıcında %9’luk bir artışla ilişkilendiriliyor olsalar da, glikoz regülasyonunu nasıl etkiledikleri konusu açık değildir. Bu çalışmanın amacı, Tip2 Diyabeti olan bir hasta popülasyonunda statinlerin glisemik kontrolü nasıl etkilediklerini incelemektir. Yöntem: Bu amaçla bir üniversite hastanesinin endokrinoloji polikliniğine 2008-2013 yılları arasında başvuran hastaların kayıtları retrospektif olarak taranmış ve dahil etme kriterleri ışığında bir örneklem belirlenmiştir. Statin kullanan grup 119 hastadan oluşurken, statin kullanmayan grup 28 hastadan oluşmuştur. Bulgular: Örneklemin ortalama yaşı 66,8 ± 11,6 (31-93) yıl ve erkek-kadın oranı 0,67:1 olarak bulundu. Ortalama diyabet süresi 10,5±8,9 (1-49) yıldı. Statin kullanan ve kullanmayan gruplar arası karşılaştırmalar yapılırken her iki grup yaş, DM süresi, DM için kullanılan ilaç, anti hipertansif tedavi değişkenleri yönünden istatistiksel olarak eşitlendi. Statin kullanan ve kullanmayan gruplardaki ortalama HbA1c değerleri sırasıyla 7,0±0,1 SEM ve 6,4 ±0,2 SEM olarak bulundu (p=0,02). Çalışma grubunun ortalama izlem süresi 44,3±35,4 (6-139) aydı. Sonuç: Sonuç olarak statinlerin diyabet başlangıcını arttırmalarının yanısıra diyabetik hastaların izlemi sırasında glikoz regülasyonu üzerinde de anlamlı bir olumsuz etkileri olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Statinler, Tip 2 diyabetes mellitus, glisemik regülasyon

Is there a relation between statin use and glycemic control in type 2 diabetic patients?

Altuğ Kut1, Yusuf Boşkuş2, Özgür Çaycı3, Ali Ümit Geçkil4
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokronoloji Anabilim Dalı, Uz. Dr., Ankara
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uz. Dr., Ankara
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araş. Gör. Dr., Ankara

Objective: Statins are used for decades to treat dyslipidemia, and improve cardiovascular mortality. Although statins are associated with an increase of 9% in diabetes onset; it is not clear how they affect glucose regulation. Therefore we aimed to investigate the effect of statins on glycemic control in a sample of Type 2 Diabetes patients. Methods: Patient records of the endocrinology outpatient clinics of a university hospital in Turkey between 2008-2013 were retrospectively investigated according to the inclusion criteria to identify the study sample. The statin treated group enrolled 119 patients, while the non-statin group consisted of 28 patients. Results: Mean age of the study population was 66.8 ± 11.6 (31- 93) years with a male-to-female ratio of 0.67:1. Mean diabetes duration was 10.5 ± 8.9 (1-49) years. Statistical comparisons were made by adjusting groups according to age, diabetes duration, anti-diabetic and anti-hypertensive medication. Mean HbA1c percentages in the statin and non-statin group were 7.0 ± 0.1 SEM and 6.4 ± 0.2 SEM respectively (p=0.02). Mean follow-up duration of the study population was 44.3 ± 35.4 (6- 139) months. Conclusion: Besides increasing diabetes onset, statins also have a significantly negative effect on glucose control during follow up of diabetic patients.

Keywords: Statins, Type 2 diabetes mellitus, glycemic regulation

Altuğ Kut, Yusuf Boşkuş, Özgür Çaycı, Ali Ümit Geçkil. Is there a relation between statin use and glycemic control in type 2 diabetic patients?. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(4): 179-186
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale