ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Aile hekimleri gebeleri ne kadar ve nasıl izliyor? [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(4): 187-195 | DOI: 10.15511/tahd.15.02187

Aile hekimleri gebeleri ne kadar ve nasıl izliyor?

Mehmet Ali Kurnaz1, Hüseyin Can2, Handan Atsız Sezik3, Yakup Tolga Çakır4, Mine Tuna5, Zeyney Ay6
1Erzurum Köprüköy İlçe Entegre Hastanesi Köprüköy Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Erzurum
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Yrd. Doç. Dr., İzmir
3İzmir Narlıdere Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, İzmir
4Erzurum Horasan Farabi Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Erzurum
5Iğdır Karakoyunlu Taşburun Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Iğdır
6İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Asist.Dr., İzmir

Amaç: Ülkemizde doğum öncesi bakım (DÖB) hizmeti birinci basamakta aile hekimleri (AH) ve aile sağlığı elemanları (ASE) tarafından verilmektedir. Gebelik ve doğuma bağlı ölümlerin önlenmesindeki en önemli araçlardan biri DÖB’dür. Çalışmanın amacı, hastanemizde doğum yapan kadınların aile hekimi tarafından izlenme durumlarını ve bu durumları etkileyen etmenleri incelemektir. Yöntem: Araştırmaya 01.06.2013 - 01.09.2013 tarihleri arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde doğum yapmış 182 kadın dahil edildi. Veri toplama formu katılımcıların sosyodemografik, biyodemografik özellikleri ve doğum öncesi bakımda yapılması gereken muayene, ölçüm, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerini içeren 59 sorudan oluşmaktaydı. İstatistiksel değerlendirmede tanımlayıcı analizlerde yüzde (sayı), ortalama ± standart sapma (minimum – maksimum değer) ve ortanca; gruplar arası karşılaştırmalarda ki-kare testi kullanıldı. İstatistiksel önemlilik için p<0,05 değerleri anlamlı kabul edildi. Bulgular: Katılımcıların (n:182) yaş ortalaması 28,5±5,9 (17-43) yıl olup, ortalama gebelik sayısı 2,5±1,3 (1-7) idi. Çalışmaya dahil edilen kadınların 140 tanesi iki ve daha fazla (multipar) doğum yapmış olup, bu kişilerin %95,0’ı (n=133) daha önceki gebeliklerinde doğum öncesi bakım aldıklarını belirtti. Katılımcıların aile hekimine başvuruları değerlendirildiğinde; aile tipi, meslek ve aylık gelir ile ilk kontrol yeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı. Eğitim düzeyi ile ilk kontrol yeri arasında ilişki saptanmadı (sırası ile p değerleri: 0,028; 0,003; 0,001; 0,193). Sonuç: İncelemiş olduğumuz annelere aile hekimleri tarafından doğum öncesi bakım sırasında gerekli test ve ölçümlerin yeterli düzeyde yapıldığı saptandı. Ancak gebeliğe ait genel bilgilendirmenin yeterince yapılmadığı saptandı. Gebelikte ve sonrasında meydana gelebilecek komplikasyonların erken tespiti ve tedavisi, ölü doğumların ve bebek ölümlerinin önlenebilmesi için DÖB hizmetlerinin yeterli ve nitelikli verilmesi amacıyla AH ve ASE’lere gerekli hizmet içi eğitimlerin verilmesi ve konu ile ilgili farkındalığın arttırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğum öncesi bakım, gebelik, kadın sağlığı, Aile Hekimliği.

How and how long do family physicians follow up pregnant women?

Mehmet Ali Kurnaz1, Hüseyin Can2, Handan Atsız Sezik3, Yakup Tolga Çakır4, Mine Tuna5, Zeyney Ay6
1Erzurum Köprüköy İlçe Entegre Hastanesi Köprüköy Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Erzurum
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Yrd. Doç. Dr., İzmir
3İzmir Narlıdere Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, İzmir
4Erzurum Horasan Farabi Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Erzurum
5Iğdır Karakoyunlu Taşburun Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Iğdır
6İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Asist.Dr., İzmir

Objective: In our country prenatal care services (PCS) are given by family physicians (FP) and family health assistants (FHA) in primary care. PCS are one of the most important ways to prevent deaths due to pregnancy and birth. The aim of this study is to investigate pre-partum follow up status and effecting factors of women in primary care services who had given birth in our hospital. Methods: 182 women who had given birth in Obstetrics and Gynecology Clinic of Izmir Katip Celebi University Ataturk Education and Research Hospital between the dates of 01.06.2013 - 01.09.2013 are included in the study. The data collection forms were consisted of 59 questions concerning socio-demographic, bio-demographic features of the participants and comprehension of antenatal care including examination, measurments, informing and consulting services. Besides descriptive statistics including percentage (number), average ± standard deviation (min. - max. values), median; chi square test for comparisons between the groups were used. P value <0, 05 was taken as significant. Results: The mean age of participants (n=182) was 28.5±5.9 (17-43 years). The average pregnancy number of the participants was detected to be 2.5±1.3 (1-7). The 95.0% (n=133) of the participants stated that they received antenatal care in their former pregnancies.When the application of the participants to the family physicians was evaluated, a significant relation between the family type, profession, monthly income and first place of health control was obtained. There was no relation between the education levels and the first applied health care organization. (p values in orderly: 0.028; 0.003; 0.001; 0.193). Conclusion: It was detected that necessary tests and measurements were made sufficiently to the mothers participated in our study during prenatal care by family physicians. However, it was also found that informing about complaints concerning pregnancy and general information about pregnancy was insufficient. PCS have great importance on proving early detection and treatment of complications that may occur during and after pregnancy and prevention of stillbirth and infant mortality. In order to provide adequate and qualified PCSs providing necessary in-service education to FPs and FHAs, and raising awareness on the subject is required.

Keywords: Prenatal care, pregnancy, women’s health, Family Practice.

Mehmet Ali Kurnaz, Hüseyin Can, Handan Atsız Sezik, Yakup Tolga Çakır, Mine Tuna, Zeyney Ay. How and how long do family physicians follow up pregnant women?. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(4): 187-195
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale