ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Sanal Aile Sağlığı Merkezi Kurma Deneyimi: Nitel Bir Araştırma [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2023; 27(4): 109-117 | DOI: 10.54308/tahd.2023.40326

Sanal Aile Sağlığı Merkezi Kurma Deneyimi: Nitel Bir Araştırma

Bahadır Yazıcıoğlu1, Tümay Kırışoğlu2, Hatice Öz2, Muhammet Ali Oruç3
1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Samsun, Türkiye
2Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun, Türkiye
3Samsun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Amaç: Temel sağlık hizmetlerinin sunulduğu sağlık kuruluşlarının yerleşim yerlerinin seçiminde erişilebilirlik konusu daha çok önem arz etmektedir. Bu çalışmada, sıfır nüfuslu ve halihazırda hizmet binası olmayan aile sağlığı merkezlerinin kurulum sürecinde aile hekimlerinin yaşadıkları ve tecrübeleri hakkında bilgi edinebilmek amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma fenomenolojik yaklaşımla kurgulanmış nitel (kalitatif) bir araştırmadır. Samsun ilinde 6 aylık sürede sıfır nüfus ile ve hazırda binası olmayan 5 aile sağlığı merkezinde toplam 16 aile hekimliği birimine yerleşen 12 aile hekimi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile veriler toplanmıştır.
Bulgular: Görüşülen kişiler sanal aile sağlığı merkezi kurmak için verilen yaklaşık 1 aylık sürenin çok kısa olduğunu düşünmektedir. Aile hekimleri hizmet verilmesi istenen bölgede bulunan her binanın aile sağlığı merkezi olmaya uygun olmadığını belirtmişlerdir. Maddi harcamaların aile hekimlerini en çok zorlayan konuların başında geldiği görülmüştür. Görüşülen kişiler motive edici en önemli faktör olarak yeni bir başlangıç yapmanın verdiği heyecanı belirtmişlerdir. Yeni bir fiziki bina, yeni bir çalışma ortamı ve yeni insanlar tanımak motive edici diğer faktörler olarak belirtilmiştir.
Sonuç: Birinci basamak hizmetlere erişimi kolaylaştırması açısından Sanal Aile Sağlığı Merkezi (ASM) kurulumları önemlidir. Aile sağlığı merkezi kurulum sürecinde hem bina yapımı masrafı hem de hizmet için gerekli olan sarf malzemelerin tamamının aile hekimince sağlanması gerekliliği aile hekimlerini maddi açıdan zorlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, sağlık tesisi planlaması, birinci basamak hekimleri, sağlık hizmeti ekonomisi ve organizasyonlar

The Experience of Establishing a Family Health Center without Population and Service Building: A Qualitative Study

Bahadır Yazıcıoğlu1, Tümay Kırışoğlu2, Hatice Öz2, Muhammet Ali Oruç3
1Samsun Education and Research Hospital, Family Medicine Department, Samsun, Turkey
2Samsun Provincial Directorate of Health, Directorate of Public Health, Samsun, Turkey
3Department of Family Medicine, Samsun University, Samsun, Turkey

Objective: The issue of accessibility is more important in the selection of the location of health institutions where primary health care services are provided. In this study, it was aimed to obtain information about the experiences and experiences of family physicians during the establishment process of family health centers with zero population and no service building.
Methods: The study is a qualitative research designed with a phenomenological approach. Data were collected through face-to-face interviews with 12 family physicians who settled in a total of 16 family medicine units in 5 family health centers with zero population and without a building within a 6-month period in Samsun province.
Results: Family physicians thought that the 1-month period given to establish a family health center was too short. Family physicians stated that not every building in the desired region was suitable for a family health center. Financial expenditures were found to be one of the most challenging issues for family physicians. The interviewees mentioned the excitement of making a new start as the most important motivating factor. Other motivating factors included a new physical building, a new working environment, and getting to know new people.
Conclusion: In terms of facilitating access to primary care services, it is important to establish FHCs without a population and service building. In the process of establishing a family health center, both the cost of building construction and the necessity of providing all the consumables required for the service by the family physician cause financial difficulties for family physicians.

Keywords: Family practice, Health Facility Planning, Primary Care Physicians, Healthcare Economics and Organizations

Bahadır Yazıcıoğlu, Tümay Kırışoğlu, Hatice Öz, Muhammet Ali Oruç. The Experience of Establishing a Family Health Center without Population and Service Building: A Qualitative Study. Türk Aile Hek Derg. 2023; 27(4): 109-117

Sorumlu Yazar: Bahadır Yazıcıoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale