ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Yeni nesil sentetik bir kannabinoid olan bonzai’nin solunum sistemi üzerine etkileri [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(4): 141-146 | DOI: 10.15511/tahd.17.00441

Yeni nesil sentetik bir kannabinoid olan bonzai’nin solunum sistemi üzerine etkileri

Murat Güzel1, Anıl Yalçın1, Erdinç Yavuz2, Ali Kemal Erenler3, Leman Tomak4, Ahmet Baydın5
1Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi Acil Tıp, Uzm. Dr., Ankara
2Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilimdalı, Uzm. Dr., Samsun
3Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı, Doç. Dr., Çorum
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medikal Biyoistatistik Bölümü, Yrd. Doç. Dr., Samsun
5Ondokuz Mayıs Üniversitesi Acil Tıp Anabilimdalı, Prof. Dr., Samsun

Amaç: Bu çalışmada sentetik bir kannabinoid olan Bonzai’nin hastaların solunum parametreleri üzerine etkisini değerlendirdik. Gereç ve Yöntem: Aralık 2013 ile Aralık 2014 arasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde takip edilen ve Bonzai kullanım öyküsü olan 52 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar ilaç alımından hastaneye başvuru arası geçen süre, semptomlar, vital bulgular, fizik muayene bulguları, arteriyel kan gazı analizi ve diğer laboratuvar testleri ile değerlendirildi. Bulgular: Ortalama hastaneye başvuru süresi 89.7±57.8 (Min. :30; Max.:250) dakikaydı. En sık görülen semptomlar 23 hastada (44.2%) bozulmuş mental durum, 13 hastada (25.0%) ajitasyon, 12 hastada (23.0%) halüsinasyonlar, 8 hastada (15.4%) ataksi, 2 hastada (3.8%) bulantı ve kusmaydı. Takipne tüm hastalarda mevcuttu. Bununla uyumlu olarak tüm hastaların kan gazı analizlerinde hiperkapni ve hipoksi saptandı. Ortalama parsiyel oksijen basıncı (PaO2), parsiyel karbondioksit basıncı (PaCO2) ve alveolar-arteriyel oksijen gradient (A-a O2) değerleri sırasıyla 67.6±29.8 mmHg, 50.4±8.6 mmHg ve 19.4±26.6 mmHg olarak bulundu. Hastaneye başvuru süresi ile kan gazı değerleri arasında istatiksel olarak ters bir ilişki saptandı (p=0,001). Sonuç: Sentetik bir kannabinoid Bonzai kullanım öyküsü ile acil servise başvuran hastalarda solunum depresyonu çok sıktır. Hastaların erken oksijenizasyon ve repiratuvar destek açısından değerlendirilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Sentetik kannabinoidler, blood gas analysis, solunum depresyonu

Effects of a new generation synthetic cannabinoid/bonsai on respiratory system

Murat Güzel1, Anıl Yalçın1, Erdinç Yavuz2, Ali Kemal Erenler3, Leman Tomak4, Ahmet Baydın5
1Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi Acil Tıp, Uzm. Dr., Ankara
2Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilimdalı, Uzm. Dr., Samsun
3Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı, Doç. Dr., Çorum
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medikal Biyoistatistik Bölümü, Yrd. Doç. Dr., Samsun
5Ondokuz Mayıs Üniversitesi Acil Tıp Anabilimdalı, Prof. Dr., Samsun

Purpose: We aimed to evaluate the effects of Bonsai, a synthetic cannabinoid, on patients’ respiratory parameters. Materials and Methods: We retrospectively reviewed the medical records of 52 patients who admitted emergency department (ED) of Samsun Training and Research Hospital between December 2013 and December 2014 after self-reported Bonsai use. We assessed the time from intake to admission, symptoms, physical examination findings, vital signs, arterial blood gas analysis and other laboratory tests at presentation. Results: The mean time to admission was 89.7±57.8 (Min.:30; Max.:250) minutes. The most common symptom was an altered mental state in 23 patients (44.2%), followed by agitation in 13 patients (25.0%), ataxia in 12 patients (23.0%), hallucinations in 8 patients (15.4%) and nausea and vomiting in 2 patients (3.8%). Tachypnea was the common finding in all patients. Also, hypoxia and hypercapnia were detected in arterial blood gas analysis of all patients. In addition the alveolar-arterial oxygen gradient levels (A-a O2) were also elavated. The mean partial pressure of oxygen (PaO2), partial pressure of carbon dioxide (PaCO2) and A-a O2 gradient values were 67.6±29.8 mmHg, 50.4±8.6 mmHg and 19.4±26.6 mmHg, respectively. There was an inverse relationship between the time from intake to admission and parameters of blood gas analysis. (p=0,001) Conclusion: Clinicians should be aware of the importance of early blood gas analysis and respiratory depression in order to provide early oxygenation and respiratory support in patients admitted to the ED as a result of synthetic Cannabinoid/Bonsai use.

Keywords: Cannabinoids, blood gas analysis , respiratory depression

Murat Güzel, Anıl Yalçın, Erdinç Yavuz, Ali Kemal Erenler, Leman Tomak, Ahmet Baydın. Effects of a new generation synthetic cannabinoid/bonsai on respiratory system. Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(4): 141-146
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale