ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Postpartum dönemdeki annelerin emzirme ve anne sütünün önemi hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(1): 9-19 | DOI: 10.15511/tahd.19.00009

Postpartum dönemdeki annelerin emzirme ve anne sütünün önemi hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi

Selin Çakmak1, Ayşe Seda Demirel Dengi2
1Küçükmustafapaşa Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği, Uzm. Dr., İstanbul
2Ihlamurkuyu Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği, Uzm. Dr., İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı, anne sütü ve emzirmeye ilişkin annelerin bilgi düzeyinin saptanması, yetersiz anne sütü verilmesinin nedenlerinin araştırılması ve buna etki eden sosyodemografik faktörlerin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: İstanbul Avrupa yakasında bir aile hekimliği birimi ve İstanbul Anadolu yakasında başka bir aile hekimliği birimine Mayıs 2017-Temmuz 2017 tarihleri arasında başvuran 17-43 yaş arası postpartum dönemdeki 201 kadın gönüllü çalışmaya alındı. Anket formundaki 20 soru, hastalara bilgi verilip onamları alındıktan sonra tek bir araştırıcı tarafından dolduruldu. Yaş aralığına uymayan ve emzirmeye başlamamış postpartum dönemdeki anneler çalışmaya alınmadı. İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, USA) programı kullanıldı. Anlamlılık en az p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Annelerin yaşları 17 ile 43 arasında değişmekte olup, ortalama 27,46±6,61 yıldır. Bebeklerin %44,8’i (n=90) hemen, %31,2’si (n=63) 1 saat sonra, %4,5’i (n=9) 2 saat sonra, %4,0’ü (n=8) 3-5 saat sonra, %6,0’ı (n=12) 1 gün sonra, %9,5’i (n=19) 2 gün ve daha uzun süre sonra anne sütü almıştır. Annelerin %56,7’si (n=114) anne sütü konusunda eğitim almış, %92,0’ının (n=185) anne sütünün önemi hakkında bilgisi vardır. Düşünülen emzirme süreleri incelendiğinde; %3,5’i (n=7) emzirmeye başladığı halde devamında hiç düşünmezken, %3,0 (n=6) 0-6 ay, %8,5 (n=17) 6-12 ay, %73,6 (n=148) 12- 24 ay ve %11,4 (n=23) 24 ay ve üzeri düşünmektedir. Annelerin %14,9’u (n=30) yetersiz süt olduğundan, %42,8’i (n=86) büyümenin geri kalma endişesinden, %13,9’u (n=28) bebeğin sütü almamasından, %4,0’ü (n=8) sağlık sorunlarından ve %2,0’si (n=4) diğer nedenlerden dolayı bebeğine yetersiz anne sütü vermiş olup ek gıda veya mamaya erken başlamıştır; %22,4’ü (n=45) yetersizlik olmadığını belirtmiştir. Anne yaşı ile anne sütü ve emzirme bilgi düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p=0,291). Eğitim düzeyine göre anne sütü ve emzirme bilgi düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0,648). Çalışma durumuna göre anne sütü ve emzirme bilgi düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmış ve çalışan annelerin bilgi düzeyi, çalışmayanlardan yüksek bulunmuştur (p=0,001). Sonuç: Çalışmada elde edilen veriler incelendiğinde anne sütünün içeriği, önemi ve yeterliliği, sadece anne sütü ile besleme, emzirmenin devamını sağlama ve ek gıdaya geçme zamanı konusunda annelerin bilgi gereksinimi olduğu aşikardır. Annelere, kayıtlı oldukları aile sağılığı merkezlerinde gebelik takipleri boyunca her seferinde mucizevi bir besin olan anne sütünün önemi anlatılmalı, doğumdan sonraki ilk 1 saat içinde emzirmeye başlamanın sağlanması, kolostrumun bebeğe mutlaka verilmesi ve bebeğin ilk 6 ay su dahil hiçbir ek besine ihtiyacı olmadığı sadece anne sütünün yeterli olduğu hususunda anneler ikna edilmelidir

Anahtar Kelimeler: Emzirme, anne sütü, sosyodemografik faktörler

Postpartum evaluation of the mothers’ knowledge about breastfeeding and the importance of breast milk

Selin Çakmak1, Ayşe Seda Demirel Dengi2
1Küçükmustafapaşa Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği, Uzm. Dr., İstanbul
2Ihlamurkuyu Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği, Uzm. Dr., İstanbul

Aim: The aim of this study is to evaluate the sociodemographic factors about breast milk and breastfeeding descriptively. We want the emphasize the importance of breastmilk by evaluating the reasons behind short duration of nursing and the knowledge levels of the mothers about breast milk and breastfeeding. Material and Methods: The sampling consisted of 201 voluntary postpartum mothers aged 17-43 whom are followed by 2 separate family physician specialist MDs at two different Family Medicine centers in İstanbul during March 2017- July 2017. The data were obtained face to face by one researcher using a questionnaire of 20 questions. Postpartum mothers who have not yet started nursing and are not in between 17-43 years of age were excluded from the study. NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, USA) programe was used to analyse the statistics. Value of p<0,05 was accepted as statistically significant. Results: The mothers ages were between 17 and 43 and the mean age of the mothers was 27,46±6,61. Of the babies 44.8% were breastfed immediately after birth while 31.2% were breastfed within the first hour, 4.5% in two hours, 4% in 3-5 hours, 6% a day later, and 9.5% in at least two days later. Of the mothers 56.7% had training about breastfeeding while 92% of the mothers claimed that they know the importance of breast milk. Although they already started breastfeeding, 3.5% of the mothers did not plan to continue breastfeeding, 3% planned to breastfeed for 0-6 months, 8.5% of them 6-12 months, 73.6% of the mothers planned to breastfeed for 12-24 months and 11.4% of them planned to breastfeed more than 24 months. Of the mothers 14.9% started formula or complementary food due to not having enough milk, while 42.8% of them worried about their babies not gaining enough weight, 13.9% of them said their baby refused breastfeeding, 4% had health issues preventing them to breastfeed and 2% had other reasons for starting formula or early complementary food. Only 22.4% of the mothers had no issues and exclusively breastfed their babies. There was no statistically significant difference between the mothers’age and their knowledge level about breastfeeding (p=0,291) Also there was again no statistically significant difference about the mothers education status and their knowledge level about breastfeeding and breast milk (p=0,648) There was a statistically significant difference between mothers’ occupational status and breastfeeding knowledge levels; working mothers had higher levels of knowlegde than the housewives (p=0,001). Conclusion: The results of this study indicates that the mothers need more education about breast milk ingredients, the importance and the efficiency of breast milk, exclusively breastfeeding and when to start complementary food. Mothers should be educated at their family medicine centers about breast milk and breastfeeding everytime they visit during their pregnancy. The importance of starting breastfeeding within the first hour after birth; colostrum and exclusive breastfeeding in first 6 months excluding water or any other complamentary foods should be emphasised and mothers should gain confidence about nursing

Keywords: Breastfeeding, breast milk, sociodemographic factors

Selin Çakmak, Ayşe Seda Demirel Dengi. Postpartum evaluation of the mothers’ knowledge about breastfeeding and the importance of breast milk. Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(1): 9-19
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale