ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Tıp fakültesi ve konservatuvar öğrencilerinde fibromiyalji sıklığının karşılaştırılması. [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(2): 65-69 | DOI: 10.2399/tahd.13.20592

Tıp fakültesi ve konservatuvar öğrencilerinde fibromiyalji sıklığının karşılaştırılması.

Ümit Seçil Demirdal1, Nazlı Şensoy2, Didem Darıcı3, Bengü Türemenoğulları3, Mehmet Sezen4, Ömer Kenanoğlu5
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Afyonkarahisar
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Afyonkarahisar
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 4. sınıf Öğrencisi, Afyonkarahisar
4Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3. sınıf Öğrencisi, Afyonkarahisar
5Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 5. sınıf Öğrencisi, Afyonkarahisar

Fibromiyalji sendromu (FMS), eklem dışı tutulumla giden, yaygın vücut ağrısı ve hassas noktaların varlığı ile karakterize kronik bir hastalıktır. FMS’nin patogenezinde psikososyal stres risk faktörleri arasında yer almaktadır. Son yıllarda kronik ağrının tedavi basamakları içerisinde sakinleştirici ve dinlendirici etkisi nedeniyle müzik ile tedavi yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı uzun süreli ve yoğun bir eğitim programı sebebiyle stres faktörünün daima hissedildiği Tıp Fakültesi öğrencilerinde ve müziğin olumlu etkisinin hissedilebileceği Devlet Konservatuvarı öğrencilerinde FMS sıklığının saptanması ve karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışmaya Tıp Fakültesi’nden 258 ve Devlet Konservatuarı’ndan 184 öğrenci dahil edildi. FMS tanısı Amerikan Romatoloji Derneği'nin (ACR) 1990 kriterlerine göre kondu. Veriler ki-kare, student t testi ve Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi. Bulgular: Tıp Fakültesi’nde %2.3, Devlet Konservatuarı’nda %5.4 öğrenci FMS tanısı aldı. İki öğrenci grubu arasında istatistiksel fark yoktu (p=0.123). Sonuç: Bu çalışmada diğer üniversite eğitimlerine göre daha uzun ve zor olan tıp eğitimi nedeniyle stres faktörünün yüksek olduğu Tıp Fakültesi öğrencilerinde FMS sıklığı, Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden farklı bulunmadı. Diğer yandan, FMS sıklığını etkileyebilecek sosyoekonomik düzey gibi diğer faktörlerinde araştırıldığı ileri çalışmalar farklı verilere ulaşmamızı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji sendromu, öğrencileri, prevalans

Comparison of fibromyalgia prevalence in medical school and music academy students

Ümit Seçil Demirdal1, Nazlı Şensoy2, Didem Darıcı3, Bengü Türemenoğulları3, Mehmet Sezen4, Ömer Kenanoğlu5
1
2
3
4
5

Objective: Fibromyalgia syndrome (FMS) is a chronic condition characterized by generalized pain and presence of tender points. Psychosocial stress is one of the risk factors in the pathogenesis of the syndrome. Recently, musical therapy increasingly takes part in the management of the chronic pain due to its calming and soothing effect. The aim of this study is to determine and compare the FMS frequencies among the medical school students where stress has always been felt due to the long and intensive education period and the students of musical academy where positive effect of music can always been sensed. Methods: In this descriptive study, 258 students from the medical school and 184 students from the musical academy were enrolled. FMS was diagnosed according to the American College of Rheumatology (ACR) 1990 criteria. Data were analyzed with the chisquare test, student t test and the Mann-Whitney U test. Results: FMS frequencies were 2.3% among the students of medical school and 5.4% among the musical academy students. Difference between the two groups was not significant (p=0.123). Conclusion: In this study, FMS frequency among the medical school students where the stress factor is higher due to the longer and harder education was not differ from that of the musical academy. On the other hand, further studies investigating the other risk factors of FMS such as socioeconomic level may provide different results.

Keywords: Fibromyalgia, students, prevalence.

Ümit Seçil Demirdal, Nazlı Şensoy, Didem Darıcı, Bengü Türemenoğulları, Mehmet Sezen, Ömer Kenanoğlu. Comparison of fibromyalgia prevalence in medical school and music academy students. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(2): 65-69
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale