ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Annelerin Emzirme Öz Yeterlilik Düzeyi ve Emzirmeye Etki Eden Faktörler [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2024; 28(1): 18-24 | DOI: 10.54308/tahd.2024.72692

Annelerin Emzirme Öz Yeterlilik Düzeyi ve Emzirmeye Etki Eden Faktörler

Gülfer Akça, Erdem Yıldız
Samsun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Amaç: Emzirme oranlarının arttırılması sağlık politikalarında en önemli küresel öncelik olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmamızda doğum sonrası dönemde annelerin emzirme öz yeterlilik algısı ile emzirme başarısına etki eden faktörler arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.
Yöntem: Tek merkezli, tanımlayıcı kesitsel tipteki bu çalışmaya Temmuz – Kasım 2022 tarihleri arasında üniversite hastanesinde doğum yapan 248 gebe dahil edilmiştir. Annelerin doğum sonrası uygunluk durumuna göre yüz yüze anket yöntemiyle annelerin emzirmeye yaklaşımları sorgulanmış postnatal emzirme öz-yeterlilik ölçeği kullanılarak emzirme yeterlilikleri değerlendirilmiştir.
Bulgular: Annelerin yaş ortalaması 28,0±4,8 yıl, emzirme öz-yeterlilik ölçeği ortalaması 54,0±7,1 puan saptandı. Doğumdan hemen sonrası anne sütüyle beraber formül mama verme oranı %52,4 idi. Anneler bebeği besleyecek kadar sütlerinin henüz gelmediğini (%25,4), bebeklerinin doymadığını düşündükleri (%15,3) için formül mama takviyesine başlamışlardı. Bebeğe emzik hiç vermemeyi %30,6 oranında anne düşünürken %41,5’i emziği hemen vermediğini ama anne sütüne alıştığında vereceğini belirtti. Çalışmamızda yüksek gelir seviyesine sahip olan (p<0,001), geniş ailede yaşayan (p=0,025), erkek bebeğe sahip olan (p=0,026), doğum öncesi emzirme eğitimi alan (p=0,008) ve daha yüksek eğitime sahip olan (p<0,001) annelerin emzirme öz yeterlilikleri istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur.
Sonuç: Emzirme konusunda bilgili ve emzirmeye olumlu yaklaşan anneler, emzirmeyi başlatma ve daha uzun süre devam ettirme eğilimindedir. Doğum öncesi dönemden başlayarak, tüm gebelerin anne sütü ve bebek beslenmesi hakkında bilgilendirilmesi, doğum sonrası dönemde de koşulsuz desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, emzirme, emzirme başarısı, öz yeterlilik

Mothers’ Breastfeeding Self-Efficacy Level and Factors Affecting Breastfeeding

Gülfer Akça, Erdem Yıldız
Samsun University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Samsun, Türkiye

Objective: Increasing breastfeeding rates has been defined as the most important global priority in health policies. In this study, we aimed to examine the relationship between mothers’ perception of breastfeeding self-efficacy and factors affecting breastfeeding success in the postpartum period.
Methods: This single-center, descriptive cross-sectional study included 248 pregnant women who gave birth at the university hospital between July - November 2022. According to the postnatal availability of the mothers, their approaches to breastfeeding were questioned by face-to-face questionnaire method and their breastfeeding competence was evaluated using the postnatal breastfeeding self-efficacy scale.
Results: The mean age of the mothers was 28.0±4.8 years and the mean breastfeeding self-efficacy scale was 54.04±7.15 points. The rate of formula feeding with breast milk immediately after birth was 52.4%. Mothers started formula supplementation because they thought that they did not have enough milk to feed their babies (25.4%) and that their babies were not full (15.3%). While 30.6% of the mothers thought not to give the baby a pacifier at all, 41.5% stated that they did not give the baby a pacifier immediately but would give it when the baby got used to breast milk. In our study, breastfeeding self-efficacy was found to be statistically significantly higher in mothers who had higher income levels (p<0.001), lived in extended families (p=0.025), had a male baby (p=0.026), received prenatal breastfeeding education (p=0.008) and had higher education (p<0.001).
Conclusion: Mothers who are knowledgeable about breastfeeding and have a positive approach to breastfeeding tend to initiate and continue breastfeeding longer. Starting from the prenatal period, all pregnant women should be informed about breast milk and infant feeding and should be supported unconditionally in the postnatal period.

Keywords: Breastfeeding, breastfeeding success, breast milk, self-efficacy

Gülfer Akça, Erdem Yıldız. Mothers’ Breastfeeding Self-Efficacy Level and Factors Affecting Breastfeeding. Türk Aile Hek Derg. 2024; 28(1): 18-24

Sorumlu Yazar: Gülfer Akça, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale