ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Aile hekimlerinin bakış açısı ile sevk zincirinin değerlendirilmesi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(3): 118-132 | DOI: 10.15511/tahd.18.00318

Aile hekimlerinin bakış açısı ile sevk zincirinin değerlendirilmesi

Sinan Bulut1, Özgür Uğurluoğlu2
1Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara

Amaç: Bu araştırmanın amacı, sevk zincirinde sevk sürecini başlatacak olan ve uygulamanın en önemli paydaşı olarak görülebilecek aile hekimlerinin sevk zincirinin uygulanması durumunda olası etkilerini, gerekliliği, uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği hakkındaki görüşlerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmada veriler aile hekimlerinin sevk zinciri konusundaki düşüncelerini ortaya koymak amacıyla oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak Ankara ilinde merkez ilçelerde görev yapan aile hekimleri ile yüz yüze yapılan görüşmeler ile elde edilmiştir. Bulgular: Mevcut birinci basamak sağlık hizmetlerinin yapılanmasında sevk zincirinin uygulanmasının birtakım sorunları ortaya çıkaracağı katılımcı hekimler tarafından belirtilmiştir. Özellikle aile hekimlerine bağlı nüfusun fazla olması sevk zincirinin uygulanması için en büyük engel olarak ortaya çıkmakta ve bağlı nüfusun düşürülmesi gerekmektedir. Ayrıca aile hekimlerine bağlı nüfusun düşürülmesinin yanında ASM’lerin standart bir yapıya kavuşturulması fiziki ve teknik kapasitelerinin iyileştirilmesi de bir diğer gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, halkın sağlık okuryazarlık düzeyinin de yükseltilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda hizmet sunum yönünde yapılması gereken müdahaleler yanında topluma yönelik faaliyetlerinde yürütülmesi gerekmektedir. Sonuç: Bu çalışma sevk zincirinin uygulanmadan önce aile hekimlerinin ve diğer tüm paydaşların görüşlerinin alınması ve bu görüşler doğrultusunda adımlar atılmasının önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: sevk zinciri, sağlık politikası, aile hekimliği, birinci basamak sağlık hizmetleri, sağlık sistemi

Evaluation of referral from perspective of family physicians

Sinan Bulut1, Özgür Uğurluoğlu2
1Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara

Aim: The aim of this study is to evaluate the views of family physicians who are the most important stakeholders in the referral and who initiate referral processes in the referral, about the effects, necessity, viability and sustainability of the referral. Materials and Method: In this study, family physicians working in the central districts of Ankara province were interviewed face to face using a semi-structured interview form designed to reveal their thoughts on the referral. Result: As a result of the analyzes, it was evaluated that the implementation of the referral would not be appropriate in the existing primary healthcare services. Especially the excess of the population dependent to a family physician appears as the biggest obstacle for the application of the referral and this dependent population has to be reduced. In addition to the effort to reduce the population dependent to a family physician, the standardization of Family Health Centers and the improvement of the physical and technical capacities of these centers are another requirement. On the other hand, the inadequacy of the health literacy level of the society also creates difficulties in the implementation and maintenance of the referral. In this context, in addition to the interventions that need to be done in terms of service provision, public-oriented activities should also be carried out. Conclusion: This study suggests that it is important to take the views of family physicians and all other stakeholders and take steps in the light of these opinions before implementing the referral.

Keywords: referral, health policy, family medicine, primary care services, health system

Sinan Bulut, Özgür Uğurluoğlu. Evaluation of referral from perspective of family physicians. Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(3): 118-132
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale