ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Kilo konuşmalarının psikolojik faktörler üzerindeki etkisi: Pilot çalışma [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(1): 26-33 | DOI: 10.15511/tahd.17.00126

Kilo konuşmalarının psikolojik faktörler üzerindeki etkisi: Pilot çalışma

Tuğrul Karaköse1, Buse Baykara1
Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzman Klinik Psikolog, Lefke

Amaç: Kilo konuşmaları; olumsuz beden imgesi, düşük benlik saygısı, beden memnuniyetsizliği, ince olmaya yönelik sosyokültürel bir baskı, bedenle ilgili bilişsel çarpıtmalar ile ilişkili olan bir olgudur. Bu çalışmada kilo konuşmalarının depresyon, yaşam doyum ve beden kitle indeksi üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmanın evreni 107 kadın katılımcıdan oluşmaktadır. Çalışmanın verileri anket yoluyla ve internet üzerinden 21 Aralık 2015 – 31 Ocak 2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Olumsuz Beden Konuşmaları, Yaşam Doyum Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde korelasyon analizi, Student t ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. Veriler PASW 18 (SPSS/ IBM, Chicago, IL, USA) paket programı ile analiz edilmiştir. Bulgular: Kilo konuşmaları daha çok kilolu ve obez katılımcılarda görülmüştür. Ayrıca kilo konuşmalarının, depresyonun derecesi üzerinde arttırıcı bir etkisi olduğu saptanmıştır. Beden kitle indeksinin (BKİ) artmasına bağlı olarak kilo konuşmalarının, beden kaygılarının ve karşılaştırmasının arttığı saptanmıştır. Kilo konuşmaları medeni durum ve yaş gibi faktörlerden etkilenmemektedir. Yaşam doyumunun beden kaygısı, BKİ ve kilo konuşmaları gibi faktörlerden etkilenmediği saptanmıştır. Sonuç: Kilo konuşmaları olgusunun yeme tutumu, BKİ, depresyon gibi risk faktörlerinin üzerindeki etkisinin dikkate alınması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: kilo konuşmaları, depresyon, yaşam doyumu, beden kitle indeksi.

Effects of the fat talk on psychological factors: Pilot study

Tuğrul Karaköse1, Buse Baykara1
Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzman Klinik Psikolog, Lefke

Objective: Phenomenon of the fat talk is associated with negative body image, low self-esteem, body dissatisfaction, sociocultural pressures to be thin and cognitive distortions related with the body. In this study we aimed to investigate the effects of fat talk on depression, life satisfaction and body mass index. Methods: The study consisted of 107 women who participated. The data was collected survey and via internet between the dates of 21 December 2015 and 31 January 2016. Negative Body Talk Scale, Life Satisfaction Scale and Beck Depression Scale were used. Correlational methods, Student’s t test and Mann-Whitney U test were used to analyze the data. Data were analyzed by PASW 18 (SPSS/IBM, Chicago, IL, USA) programme. Results: The fat talks were often seen in overweight and obesed participants. The fat talk, was determined to have an effect on increasing the degree of depression. Positive correlation between body mass index (BMI) and the fat talk, body anxiety and body compaöring was found. The fat talk was not affected by factors such as marital status and age. There was no statistically significant relationship between life satisfaction and body anxiety, BMI and fat talks. Conclusion: The phenomenon of fat talk is required in order to consider the effects of the risk factors such as eating attitude, depression and BMI.

Keywords: fat talk, depression, life satisfaction, body mass index.

Tuğrul Karaköse, Buse Baykara. Effects of the fat talk on psychological factors: Pilot study. Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(1): 26-33
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale