ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(2): 54-62 | DOI: 10.15511/tahd.15.02054

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?

İpek Tanyıldızı1, Vildan Mevsim2
1Abdulkadir Konukoğlu Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Gaziantep
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Doç. Dr., İzmir

Amaç: Kronik idiyopatik bel ağrısı (KİBA) olan hastaların biyopsikososyal ve multidisipliner yaklaşım ile tedavileri sonucunda ağrı, fiziksel bağımlılık, hayat kalitesi ve depresyon düzeylerindeki değişimin saptanması amaçlanmıştır. Yöntem: KİBA olan 30 hasta randomize edilerek çalışma ve kontrol grubuna ayrılmış ve altı ay takip edilmişlerdir. Çalışma grubu hastalarına aile hekimliği ilkeleri uygulanmış, kontrol grubuna ek müdahalede bulunulmamıştır. Hastaların takipleri sonucunda, hayat kalitelerindeki, depresyon, ağrı ve fiziksel bağımlılık düzeylerindeki değişim; SF 36 hayat kalitesi ölçeği, Beck depresyon envanteri, Vizüel analog skalası ve Oswestry engellilik indeksi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışma grubundaki hastaların egzersiz uyumlarının (p<0,001) kontrol grubuna göre daha fazla olduğu, hayat kalitesinin fiziksel güçlülük (p=0,03) ve ağrı (p<0,001) alt birimlerindeki artışın çalışma grubunda anlamlı olduğu bulundu. Ağrı şiddetindeki azalma hem çalışma grubunda (p=0,00, z=-2,85) hem de kontrol grubunda (p=0,02, z=-2,15) anlamlı bulunmuştur. Depresyon skorlarında gruplar arasında fark saptanmamıştır (p=0,24, z=-1,12). Çalışma grubundaki hastaların fiziksel bağımlılık düzeylerinde anlamlı azalma bulunmuştur (p=0,04, z=-1,95). Sonuç: KİBA olan hastaların aile hekimliği yaklaşımı ile düzenli takip edilmeleri; egzersiz uyumunu ve hayat kalitesini arttırmakta, bel ağrısına bağlı fiziksel bağımlılık düzeylerini ise azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kronik bel ağrısı, aile hekimliği, biyopsikososyal yaklaşım, yaşam kalitesi, ağrı yönetimi.

Family medicine approach to the patients with chronic low back pain: How effective is it?

İpek Tanyıldızı1, Vildan Mevsim2
1Abdulkadir Konukoğlu Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Gaziantep
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Doç. Dr., İzmir

Objective: Treatment of back pain with biopsychosocial treatment and multidisciplinary approach was used to identify the change in pain, physical disability, quality of life and depression levels in chronic idiopathic low back pain (CIBP) patients. Methods: Randomised 30 patients of CIBP as study and control, were followed for six months. Family medicine principles applied to the study group, no intervention was used in control group. The alteration of life quality, depression, pain and physical disability of patients were evaluated by SF-36 life quality index, Beck depression inventory, visual analogue scale and Oswestry disability index. Results: In study group, exercise adaptation (p<0.001; r=0.001) was higher than control group. Increase in physical role limitation (p=0.03; z=-2.15) and pain (p<0.001, z=-2.89) subunits of life quality index were found significant in study group. Decrease in pain scores were significant in both study (p=0.00, z=-2.85) and control (p=0.02; z=-2.15) group. There was no statistically difference in depression scores between groups (p=0.24; z=-1.12). Physical disability levels were significantly decreased (p=0.04; z=-1.95) in study group. Conclusion: Regular following up CIBP patients by family medicine approaches, increase compliance of doing exercise and quality of life, also decrease physical disability depending on back pain.

Keywords: Chronic low back pain, family medicine, biopsychosocial management, life quality, pain management.

İpek Tanyıldızı, Vildan Mevsim. Family medicine approach to the patients with chronic low back pain: How effective is it?. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(2): 54-62
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale