ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Çocukta atipik klinik görünümlü herpes zoster enfeksiyonu: Bir olgu sunumu [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(1): 46-49 | DOI: 10.15511/tahd.19.00146

Çocukta atipik klinik görünümlü herpes zoster enfeksiyonu: Bir olgu sunumu

Bade Ertürk Arık1, Selçuk Mıstık2, Nurten Özmen3, Ferhat Arık4
1Tomarza Yaşar Karayel İlçe Devlet Hastanesi Aile Hekimliği / Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı / Melikgazi / Kayseri
3Tomarza Yaşar Karayel İlçe Devlet Hastanesi / Kayseri
4Tomarza Yaşar Karayel İlçe Devlet Hastanesi İç Hastalıkları / Kayseri

Herpes zoster, arka kök gangliyonlarında sessiz kalan varisella zoster virüsünün tekrar aktivasyonu ile oluşur. Herpes zoster dermatomlara yerleşen akut, veziküler döküntü ile seyreden bir hastalıktır. Herpes zoster, sıklıkla ileri yaşta ve immunsuprese kişilerde görülürken, sağlıklı çocuklarda nadir görülür. Günümüzde herpes zosterin sağlıklı çocuklarda görülme sıklığı gittikçe artmaktadır. Bu artış, immunitenin tam gelişmediği erken çocukluk döneminde ya da intrauterin dönemde varisella enfeksiyonuna maruz kalma ile açıklanmaktadır. Herpes zoster %75 ile en sık torakal bölgeyi tutmakta iken olgumuzda olduğu gibi sakral tutulum %2 ile oldukça nadir görülmekte ve bu tutulum atipik prezentasyon olarak ifade edilmektedir. Herpes zoster çok nadir de olsa sağlıklı çocuklarda görülebilmekte ve daha iyi seyredip komplikasyonsuz iyileşmektedir. Sağlıklı çocukta herpes zoster gelişimini yoğun stres, kilo verme, bakteriyel, viral ve paraziter enfeksiyonlar kolaylaştırmaktadır Aile hekimliği polikliniğine Ekim 2018 tarihinde sağ bacak popliteal bölgede veziküler döküntülerle başvuran kız çocuğu değerlendirildi. Hastanın suçiçeği geçirme öyküsü, suçiçeği aşısı, kronik hastalık mevcudiyeti, emosyonel stres, operasyon, travma, immun baskılayıcı ilaç kullanımı, radyasyon öyküsü sorgulandı. Olgumuzda 8 yaşında, daha önce suçiçeği geçirdiği bilinen, immunsupressif bir hastalığı olmayan ve atipik prezantasyon ile gelen herpes zoster enfeksiyonlu hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: cocuk, herpes zoster, deri Bulguları

Atypical clinical manifestation of herpes zoster infection of a child: A case report

Bade Ertürk Arık1, Selçuk Mıstık2, Nurten Özmen3, Ferhat Arık4
1Tomarza Yaşar Karayel İlçe Devlet Hastanesi Aile Hekimliği / Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı / Melikgazi / Kayseri
3Tomarza Yaşar Karayel İlçe Devlet Hastanesi / Kayseri
4Tomarza Yaşar Karayel İlçe Devlet Hastanesi İç Hastalıkları / Kayseri

Herpes zoster is formed by reactivation of the varicella zoster virus which is silent in the posterior root ganglia. Herpes zoster is an acute, vesicular rash which is located in dermatomes. Herpes zoster is frequently seen in elderly and immunocompromised people and is rare in healthy children. The prevalence of herpes zoster in healthy children is increasing nowadays. This increase can be explained as exposure to varicella infection in the early childhood or in the intrauterine period where immunity is not fully developed. Herpes zoster is most common on thoracic region by 75%, where as sacral involvement is very rare with 2% as in our case; and this involvement is expressed as atypical presentation. Herpes zoster is rarely seen in healthy children and it heals better and without any complications. Intensive stress, weight loss, bacterial, viral and parasitic infections facilitates the development of herpes zoster in healthy children. A girl was admitted to the family medicine outpatient clinic in October 2018 with vesicular rashes on the popliteal region of the right leg. A history of varicella infection, varicella vaccine, chronic disease, emotional stress, operation, trauma, immunosuppressive drug use, radiation history were questioned. In this case, an 8-year-old patient with an atypical presentation of herpes zoster infection who was known to had chickenpox and who had no immunosupressive disease was presented.

Keywords: child, herpes zoster, skin manifestations

Bade Ertürk Arık, Selçuk Mıstık, Nurten Özmen, Ferhat Arık. Atypical clinical manifestation of herpes zoster infection of a child: A case report. Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(1): 46-49
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale