ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
5-15 yaş arası astımlı çocuklar›n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(2): 60-64 | DOI: :10.2399/tahd.13.09719

5-15 yaş arası astımlı çocuklar›n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri

Nurgül Önder1, Sami Hatipoğlu2, Betül Battaloğlu İnanç3, Derya Sıkar4
1Uşak Gülsüm Aydoğan Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Uflak
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Doç. Dr., İstanbul
3Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Yard. Doç. Dr., Mardin
4Düzce Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği, Aile Hekimliği Uzmanı, Düzce

Amaç: Bir astım allerji polikliniğine başvuran astımlı çocukların sosyodemografik özellikleri ve risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmada 1 Ocak 2005–31 Aralık 2005 tarihleri arasında, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Astım Alerji Polikliniği’nde astım tanısıyla izlenen, 5-15 yaşları arasındaki 450 hastanın dosyaları retrospektif olarak taranıp, hastaların sosyodemografik özellikleri, hastalığın başlama yaşı, risk faktörleri araştırılmıştır. Bulgular: Olguların %60.9’u erkek, ortalama yaş 8.4±2.7 ve semptomların başlama yaşı ortalama 3.6±2.7 idi. Hastaların %95.6’s› düşük gelirli olduklarını belirten ailelere sahipken, %46.4’ü ısınmada kömür kullanıyor, %67.1’i nemli ortamda yaşıyordu. Son bir yıl içerisinde acile başvuranların oranı %66.7 iken, hastaneye yatırılma oran› %10.9 olarak bulundu. Sonuç: Çalışmamızda değerlendirilen astımlı çocukların sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri literatür ile uyumlu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Astım, tütün kullanımı, anne sütü

Sociodemographic characteristics and risk factors of children 5-15 years of age with asthma

Nurgül Önder1, Sami Hatipoğlu2, Betül Battaloğlu İnanç3, Derya Sıkar4
1
2
3
4

Objective: The aim of the study is to determine socio-demographic characteristics and risk factors of children admitted to an outpatient asthma clinic of a research and training hosipital. Methods: In this descriptive study, records of 450 children 5-15 years of age with diagnosis of asthma admitted to Asthma and Allergy Outpatient Clinic of Bak›rköy Dr. Sadi Konuk Research and Training Hospital between January and December 2005 were evaluated retrospectively. Data regarding socio-demographic characteristics, age at onset of the disease and risk factors were analyzed with Student’s t test, Mann Whitney U test and chi-square test. The study was approved by the ethics commite (03.04.2007/57) of Bak›rköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital. Results: Among the participants 60.9% were male, mean age was 8.4±2.7 and mean age at onset of the symptoms was 3.6±2.7. 95.6% of the participants were coming from low-income families. 46.4% were using coal stove for heating and 67.1% were living in a humid house. Among the children, 66.7% were admitted to an emergency clinic during last year and 10.9% were hospitalized. Conclusion: Socio-demographic characteristics and risk factors of children evaluated in our study were consistent with the literature.

Keywords: Asthma, smoking, breast feeding.

Nurgül Önder, Sami Hatipoğlu, Betül Battaloğlu İnanç, Derya Sıkar. Sociodemographic characteristics and risk factors of children 5-15 years of age with asthma. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(2): 60-64
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale