ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Tıp Farkındalık Düzeyleri [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2022; 26(4): 131-137 | DOI: 10.54308/tahd.2022.24008

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Tıp Farkındalık Düzeyleri

Mehmet Arslan1, Elif Keskin Arslan2, Halime Seda Küçükerdem3, Meryem Çakır4, Esra Meltem Koç5, Melih Kaan Sözmen6, Gülseren Pamuk5, Yusuf Cem Kaplan7
1Denizli Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü, Denizli, Türkiye
2Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Denizli, Türkiye
3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İzmir, Türkiye
4İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İzmir, Türkiye
5İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
6İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
7İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye

Amaç: Kanıta dayalı tıp, klinikte hastayla ilgili kararlar alırken hekimin kişisel deneyimlerine, hasta değer ve beklentilerine, var olan kanıtlanmış bilgileri entegre etmesi, bu bilgilerin dikkatli, açık ve mantıklı bir şekilde kullanılmasıdır. Bu çalışmanın amacı, bir tıp fakültesi öğrencilerinin kanıta dayalı tıp ile ilgili farkındalıklarının değerlendirilmesi ve elde edilecek veriler ile öğrencilerin tıp eğitimi süresince kanıta dayalı tıp ile ilgili teorik ve pratik ders içeriğinin belirlenmesine ışık tutmaktır.
Yöntem: Çalışmanın evrenini, tıp fakültesi dönem 3, 4, 5 ve 6 öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılmak üzere araştırmacılar tarafından geliştirilmiş, toplamda 23 sorudan oluşan anket formları hazırlandı ve istatistiksel değerlendirmede ki-kare testi ve Fisher’s exact test kullanıldı.
Bulgular: Araştırmaya 163 öğrenci dâhil edildi. Katılımcıların %43,6’sı kanıta dayalı tıp eğitimi almıştı ve katılımcıların %92’si kanıta dayalı tıbbı duymuştu. Katılımcıların %78,5’i kanıta dayalı tıp ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyordu. Tıbbi bilgi edinmek için katılımcıların %93,9’u ders notları, %75,5’i ders kitabı kullanıyordu ve veri tabanlarını bilme durumları açısından %81’i Pubmed, %58,3’ü Google Akademik, %55,3’ü Medline, %35’i UpToDate’i biliyordu.
Sonuç: Mevcut kanıta dayalı tıp kaynaklarına ilişkin farkındalığın artırılmasına ve bunlaraerişim sağlanmasına gereksinim vardır. Kanıta dayalı tıp eğitimi için üniversitelerde uygun müfredat hazırlanmalı ve kanıta dayalı tıbbın önündeki engeller ortadan kaldırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tıp öğrencileri, kanıta dayalı tıp, farkındalık, veri tabanı

Awareness of Medical Students About Evidence-Based Medicine

Mehmet Arslan1, Elif Keskin Arslan2, Halime Seda Küçükerdem3, Meryem Çakır4, Esra Meltem Koç5, Melih Kaan Sözmen6, Gülseren Pamuk5, Yusuf Cem Kaplan7
1Denizli Pamukkale Health Directorate, Denizli, Turkey
2Denizli Health Directorate, Denizli, Turkey
3İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, Department of Family Medicine, İzmir, Turkey
4İzmir Atatürk Training and Research Hospital, Department of Family Medicine, İzmir, Turkey
5İzmir Katip Celebi University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, İzmir, Turkey
6İzmir Katip Celebi University Faculty of Medicine, Department of Public Health, İzmir, Turkey
7İzmir University of Economics Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

Objective: Evidence-based medicine is integrating existing proven information with the physician’s personal experiences, patient values and expectations, and using this information carefully, clearly and logically while making decisions about the patient in the clinic. The aim of this study is to evaluate the awareness of a medical school students about evidence-based medicine. In addition, we aimed to determine the theoretical and practical course content related to evidence-based medicine during the medical education of the students.
Methods: The sample of the study consisted of 3rd, 4th, 5th and 6th grade students of medical school. Questionnaire forms consisting of 23 questions in total, developed by the researchers, were used in the study. Chi-square test and Fisher’s exact test were used for statistical analysis.
Results: 163 students were included in the study. 43.6% of the participants had received evidence-based medicine training and 92% of the participants had heard of evidence-based medicine. 78.5% of the participants wanted to learn more about evidence-based medicine. To acquire medical knowledge, 93.9% of the participants used lecture notes and 75.5% used ders kitabıs. In terms of knowledge of databases, 81% knew Pubmed, 58.3% Google Scholar, 55.3% Medline, 35% knew UpToDate.
Conclusion: There is a need to increase awareness and access to available evidence-based medicine resources. Appropriate curricula should be prepared in universities for evidence-based medical education and obstacles to evidence-based medicine should be removed.

Keywords: Medical students, evidence-based medicine, awareness, database

Mehmet Arslan, Elif Keskin Arslan, Halime Seda Küçükerdem, Meryem Çakır, Esra Meltem Koç, Melih Kaan Sözmen, Gülseren Pamuk, Yusuf Cem Kaplan. Awareness of Medical Students About Evidence-Based Medicine. Türk Aile Hek Derg. 2022; 26(4): 131-137

Sorumlu Yazar: Mehmet Arslan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale