ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Hipotiroidizm, obezite ve depresyon: Zincirin halkaları [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(3): 128-137 | DOI: 10.15511/tahd.20.00328

Hipotiroidizm, obezite ve depresyon: Zincirin halkaları

Remziye Nur Eke1, Mehmet Özen1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Antalya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, normal kilolu, fazla kilolu ve obez hastalarda depresyon sıklığının belirlenmesi, obez hastalarda depresyonla ilişkili kronik hastalıkların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Kesitsel çalışmaya Kasım 2018-Eylül 2019 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezinde takipli 200 obez hasta ile Aile Hekimliği Polikliniğine başvurup Beck Depresyon Ölçeğini (BDÖ) doldurmayı kabul eden 190 normal kilolu ve fazla kilolu hasta dahil edildi. Normal kilolu, fazla kilolu ve obez olmak üzere üç gruba ayrılan hastalar BDÖ puanları açısından karşılaştırıldı, obez hastalarda depresyon riskini arttıran kronik hastalıklar araştırıldı. On yedi ve üzeri BDÖ puanı klinik depresyon olarak değerlendirildi. Bulgular: Hastaların %81,5’i kadın, %18,5’i erkekti. Ortalama yaş 45,4±12,6 yıl idi. Obez hastaların BDÖ puan ortalaması istatistiksel olarak anlamlı daha yüksekti (p<0,001) ve depresyon sıklığı obez hastalarda istatistiksel olarak anlamlı artmıştı (p<0,001). Depresif bulguları olan hastalarda olmayanlara göre vücut kitle indeksleri (VKİ) daha yüksek (p<0,001), kronik hastalıklar daha sık bulundu. Özellikle şiddetli depresif belirtileri olan hastalara hipotiroidi eşlik etme oranının istatistiksel olarak anlamlı yüksek olduğu tespit edildi Çok değişkenli lojistik regresyon analizi obez hastalarda depresyonun VKİ ve hipotiroidi ile pozitif ilişkisinin olduğunu gösterdi. Sonuç: Özellikle hipotiroidinin eşlik ettiği obez hastaların depresyon açısından daha fazla risk altında olduğu saptanmıştır. Depresyon açısından risk altında olan obez ve hipotiroidisi olan bireyler bütüncül olarak ele alınmalı, etkin tedavi edilerek hipotiroidizm-obezite-depresyon arasındaki ilişkinin kırılması sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hipotiroidizm, obezite, depresyon

Hypotiroidism, obesity and depression: Rings of the chain

Remziye Nur Eke1, Mehmet Özen1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Antalya, Türkiye

Objective: In this study, we aimed to determine the frequency of depression in normal weight, overweight and obese patients and to identify chronic diseases related to depression in obese patients.Methods: The cross-sectional study included 200 obese patients with follow-up at the Obesity Center of the Health Sciences University Antalya Training and Research Hospital between November 2018 and September 2019, and 190 normal and overweight patients who applied to Family Medicine Clinic and agreed to fill the Beck Depression Scale (BDI). Patients who were divided into three groups as normal weight, overweight and obese were compared in terms of BDI scores; chronic diseases which increase the risk of depression among obese patients were researched. Seventeen and above BDI scores were evaluated as clinical depression.Results: 81.5% of the patients were female and 18.5% were male. The mean age was 45.4±12.6 years. The mean BDO score and the frequency of depression was significantly higher in obese patients (p<0.001). Patients with depressive symptoms had higher body mass index (BMI) (p<0.001) than those without and chronic diseases were more common in said patients. Especially in patients with severe depressive symptoms, the rate of accompanying hypothyroidism was found to be significantly higher. Multivariate logistic regression analysis showed that depression had a positive relationship with BMI and hypothyroidism in obese patients. Conclusion: It is found that obese patients, especially accompanied by hypothyroidism are at greater risk for depression. Individuals with obesity and hypothyroidism who are at risk for depression should be handled in an integrative approach, and the relationship between hypothyroidism-obesity-depression should be broken by effective treatment.

Keywords: Hypotiroidism, obesity, depression

Remziye Nur Eke, Mehmet Özen. Hypotiroidism, obesity and depression: Rings of the chain. Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(3): 128-137
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale