ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Rahatsızlanan çocuklar için sağlık hizmeti arama davranışları: Başvuru süresi ve etkileyen faktörler [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(2): 108-115 | DOI: 10.15511/tahd.15.02108

Rahatsızlanan çocuklar için sağlık hizmeti arama davranışları: Başvuru süresi ve etkileyen faktörler

Fulya Akpak1, Nuri Seha Yüksel1, Ayşegül Kabanlı2, Tolga Günvar3
1Altındağ 17 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimi, Bornova, İzmir
23 No’lu Koşukavak Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimi, Bornova, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., İzmir

Amaç: Ebeveynlerin çocukları için sağlık hizmeti arama davranışı önemli farklılıklar göstermektedir. Hekime doğru zamanda başvurmama özellikle çocuk hastalarda önemli sorunlara neden olabilir. Bu çalışmanın amacı ebeveynlerin çocukları hastalandıklarında aile hekimine başvuru süreleri ve bunu etkileyen faktörlerin saptanmasıdır. Yöntem: Kesitsel, analitik desendeki çalışmada İzmir/BornovaAltındağ ilçesinde yer alan 3 aile hekimliği birimine kayıtlı 0-5 yaş arası 203 çocuk ile ilgili veriler, bakım verenler ile yüz yüze uygulanan bir anket aracılığı ile toplanmıştır. Ankette çocuk, bakım veren ve hane ile ilgili demografik verilerin toplandığı sorulara ek olarak şimdiki başvuru özelliklerini ve bakım verenin konu ile ilgili tutum ve davranışlarını araştıran sorular yer almaktadır. Bulgular: Başvuru süresi ortalama 4,0±5,3 gündü. Bakım verenlerin %59,6’sı hekime başvurmadan önce ilaç verdiklerini ifade etmişlerdi. Bakım verenlerin önemli bir kısmı soruna öncelikle evde çare aramakta, eğer hastalık geçmez veya ilerlerse hekime başvurmaktaydı. Ateş yakınması başvuru süresini anlamlı oranda kısaltmaktaydı (p<0,05). Sonuç: Belli bir yakınma için ilk kez başvuranlar, çocuklarında ateş yakınması bulunanlar ve bekleme nedenlerini ulaşılabilirlik kapsamında ifade edenler şimdiki rahatsızlık nedeniyle aile hekimine daha kısa sürede başvurmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Sağlık arama davranışı, çocuk hasta, bakım veren

Health care seeking behaviors for sick children: time span for seeking health care

Fulya Akpak1, Nuri Seha Yüksel1, Ayşegül Kabanlı2, Tolga Günvar3
1Altındağ 17 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimi, Bornova, İzmir
23 No’lu Koşukavak Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimi, Bornova, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., İzmir

Objective: Healthcare seeking behavior of caregivers for their children greatly varies. Especially for children, not to seek healthcare when it is necessary may cause serious consequences. The aim of this study is to determine the time span for seeking healthcare for children and factors related with it. Methods: A cross-sectional / analytic design was chosen for the study. Participants were caregivers of 203 children registered to 3 family health units in İzmir / Bornova - Altındağ district. Data were collected via a questionnaire consisting of questions about demographic characteristics of children, caregivers and household as well as questions about the characteristics of current encounter and attitudes and behaviors of caregivers. Questionnaire was applied face to face. Results: Average time for seeking health care was 4.0±5.3 days. 59.6% of caregivers stated that they gave medicine at home before coming to the doctor. Majority of the caregivers firstly tried to treat illness at home and sought for healthcare if symptoms did not regress or they progress. Fever significantly shortened admission time. Conclusion: Caregivers who applied first time for a given complaint, those whose children have fever and those who state accessibility as a cause of waiting for seeing doctor go to their family physicians in a shorter time for children’s current.

Keywords: healthcare seeking behavior, pediatric patient, caregiver.

Fulya Akpak, Nuri Seha Yüksel, Ayşegül Kabanlı, Tolga Günvar. Health care seeking behaviors for sick children: time span for seeking health care. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(2): 108-115
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale