ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Aile Hekimlerinin HPV Aşısı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2023; 27(3): 45-52 | DOI: 10.54308/tahd.2023.72677

Aile Hekimlerinin HPV Aşısı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları

Pelin Mersin, Özge Tuncer
Sağlık Bakanlığı Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, aile hekimlerinin HPV aşısı bilgi düzeyinin belirlenmesi ve sahada aşı uygulama sıklıklarının saptanmasıdır.
Yöntem: Çalışmamız Nisan-Eylül 2022 tarihleri arasında İzmir’de, Aile Sağlığı merkezlerinde çalışan 336 aile hekimleri ile yapıldı. Çalışmamızda, aile hekimlerinin sosyodemografik özellikleri, HPV aşısı hakkındaki tutum, davranışları ve bilgi düzeylerini ölçmek için 23 soruluk anket oluşturuldu. Bu anket Google form aracılığıyla Whatsapp üzerinden tek tek ve gruplar üzerinden aile hekimlerine ulaştırıldı.
Bulgular: Araştırmaya katılan aile hekimlerinin %50,9’u kadın %49,1’i erkekti. Hekimlerin %7,7 kadarı kendine aşı yaptırmış, %72,9’u çocuğuna aşı yaptırmayı düşünen ve yaptıranlardan oluşmaktaydı. HPV aşısının pahalı olması nedeniyle yaptırılmadığı ve önerilmediği belirlenmiştir. Kırk beş yaş ve üzerindeki hekimlerin HPV aşısı olma oranı istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük olarak saptanmıştır. Araştırmaya katılan hekimlerin HPV aşısı hakkında bilgi düzeylerini ölçen sorulara verilen yanıtlar incelendiğinde, yedi sorudan üç soruya daha yüksek oranda doğru yanıt verildiği gözlendi. Aile hekimlerinin HPV aşı çeşitlerini (%70), aşı uygulama yollarını (%87,5) ve kimlere uygulandığını (%76,5) daha iyi bildikleri ortaya çıkmıştır.
Sonuç: Çalışmamız aile hekimlerinin HPV aşısı hakkında bilgilerinin beklenilen düzeyde olmadığını ortaya koymuştur. Özellikle genç kadın hekimlerin sorulara daha doğru yanıt verdiği gözlenmiştir. Ulusal aşılama programında olmayan aşılardan en düşük oranda önerilen aşının HPV aşısı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, bilgi, tutum, HPV

Family Physicians’ Knowledge, Attitudes, and Behaviors Regarding the HPV Vaccine

Pelin Mersin, Özge Tuncer
Uni̇versi̇ty of Health Sci̇ences, İzmi̇r Bozyaka Educati̇on and Research Hospi̇tal, Department of Family Medicine, İzmir, Türkiye

Objective: The aim of this study is to determine the knowledge level of family physicians regarding HPV vaccination and to identify the frequency of vaccine administration in the field.
Methods: The study was conducted with 336 family physicians working in Family Health Centers in İzmir between April and September 2022. A 23-item questionnaire was developed to assess the sociodemographic characteristics, attitudes, behaviors, and knowledge levels of family physicians regarding HPV vaccination. This questionnaire was delivered to family physicians individually and in groups via WhatsApp through Google Forms.
Results: Among the participating family physicians, 50.9% were female. Only 7.7% of the physicians had received the vaccine themselves, while 72.9% were considering or had already vaccinated their children. It was determined that HPV vaccination was not performed or recommended due to its high cost. The vaccination rate for physicians aged 45 and above was significantly lower. When examining the answers to the questions assessing the knowledge level of family physicians about HPV vaccination, it was observed that a higher proportion of correct answers were given to three out of seven questions.
Conclusion: Our study revealed that the knowledge level of family physicians regarding HPV vaccination is not at the expected level. Particularly, young female physicians provided more accurate answers to the questions. It was determined that HPV vaccination was the least recommended among vaccines not included in the national vaccination program.

Keywords: Family practice, knowledge, attitudes, HPV

Pelin Mersin, Özge Tuncer. Family Physicians’ Knowledge, Attitudes, and Behaviors Regarding the HPV Vaccine. Türk Aile Hek Derg. 2023; 27(3): 45-52

Sorumlu Yazar: Özge Tuncer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale