ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Evde sağlık birimine başvuran yaşlı hastaların beslenme durumları [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(3): 106-112 | DOI: 10.2399/tahd.13.36035

Evde sağlık birimine başvuran yaşlı hastaların beslenme durumları

Hülya Akan1, Arzu Ayraler2, Osman Hayran3
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., İstanbul
2Taksim E¤itim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Uzm. Dr., ‹stanbul
3Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Prof. Dr., İstanbul

Amaç: Beslenme yetersizliği yaşlı kişilerde sıktır. Evde bakım hizmeti alan yaşlılarda ise genel yaşlı popülasyondan daha sık beslenme yetersizliği gözlenmektedir. Bu çalışmada evde sağlık hizmeti alan yaşlı hastaların beslenme durumlarının değerlendirilmesi ve sosyodemografik değişkenler ve laboratuar parametreleri ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu kesitsel çalışma Ağustos 2011 ve Eylül 2012 tarihleri arasında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Bakım Birimine başvuran ve 65 yaş üstünde terminal hastalığı olmayan hastalar arasında yürütülmüştür. Sosyodemografik özellikler ve laboratuar sonuçları standardize edilmiş olan evde sağlık birimi hasta dosyalarından alınmıştır. Beslenme açısından değerlendirme için Mini Nütrisyonel Değerlendirme testi hemşire veya doktor tarafından uygulanmıştır. Test skorları 23.5-30 arası normal, 17-23 arası malnütrisyon riski ve 17’nin altı malnütrisyon olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya toplam 89 kişi dahil edilmiştir. Oniki kişinin (%13.5) beslenme durumu normaldir ve 34 kişide (%38.2) malnütrisyon riski ve 43 kişide (%48.3) malnütrisyon bulunmaktadır. Yatağa bağımlı, bası ülseri olan, hipertansiyonu veya koroner kalp yetmezliği olanlarda malnütrisyon ve malnütrisyon riskinin diğerlerinden daha fazla (p<0.05) olduğu saptanmıştır. Bakımını kendisi sağlayanlarda da malnütrisyon ve malnütrisyon riski daha fazladır (p<0.05). Malnütrisyonu olanlarda total protein ve albumin önemli şekilde daha düşük, sedimentasyon ve CRP ise önemli şekilde daha yüksektir (p<0.05). Sonuç: Evde sağlık hizmeti alanlarda malnütrisyon riski ve malnütrisyon sıktır. Bu hastaların beslenme açısından değerlendirilmeleri ve uygun girişimlerle beslenme durumlarının düzeltilmesi genel sağlık durumlarını ve yaşam kalitelerini ve hastalıklarına bağlı komplikasyonları olumlu yönde etkileyecektir.

Anahtar Kelimeler: Evde sağlık hizmeti, yaşlı, malnütrisyon.

Nutritional status of elderlies admitted to home health care service

Hülya Akan1, Arzu Ayraler2, Osman Hayran3
1
2
3

Objective: Undernutrition is common among the elderly. It is even more common in the older people taking home care compared to general population. In this study, it is aimed to examine nutritional status of elderly patients taking home-health care service and its relation with sociodemographic variables and laboratory parameters. Methods: This cross-sectional study was carried out between August 2011 and September 2012 in home health care unit of Taksim Research and Training Hospital in Istanbul also providing home health care service to an elderly institute. For sociodemographic features health status and laboratoy parameters, the nationally standardized patient files have been used. Mini Nutritional Assesment test has been used for nutritional assessment and applied by the nurse or the doctor. Scores classified as normal nutrional state as risk for malnutrition between 17-23, and below 17 as malnutrition. Results: A total of 89 elderly patients included in the study. Twelve (13.5%) were in normal nutritional status, 38.2% were at risk for malnutrition and 48.3% were malnourished. The presence of a wound/pressure ulcer, being bed-ridden, suffering from hypertension or cardiac insufficiency were significantly associated with malnutrition (p<0.05). Self-caring people were also at higher risk for malnutrition or were more malnourished (p<0.05). Total protein, albumin were significantly lower and CRP were significantly higher among the participants who were malnourished (p<0.05). Conclusions: Malnutrition and risk of malnutrition are common among elderly patients taking home health care service. To assess the nutritional status of patients taking health care service at home and to intervene as it is needed will positively effect general health status, quality of life and complications of chronic diseases of these patients.

Keywords: Home care services, aged, malnutrition.

Hülya Akan, Arzu Ayraler, Osman Hayran. Nutritional status of elderlies admitted to home health care service. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(3): 106-112
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale