ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Beden kitle indeksi düşük kişilerin biyopsikososyal yönden değerlendirilmesi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(2): 64-71 | DOI: 10.15511/tahd.16.21664

Beden kitle indeksi düşük kişilerin biyopsikososyal yönden değerlendirilmesi

Funda Yıldırım Baş1, Bahriye Arslan1, Yasemin Türker2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD, Yrd. Doç. Dr., Isparta / Türkiye
23 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Uzm. Dr., Düzce Türkiye

Düşük beden kitle indeksi (zayıflık), herhangi bir hastalığın sebebi ya da sonucu olabileceği gibi her yönden sağlıklı olan kişilerde de, kişileri sosyal ve psikolojik açıdan etkileyebilecek bir durum olarak görülebilmektedir. Bu çalışmada zayıf kişiler, biyopsikososyal açıdan incelendi ve zayıflığa sebep olabileceği düşünülen faktörler araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği’nde yapıldı. Çalışmaya Aralık 2014 - Mayıs 2014 tarihleri arasında zayıflık şikâyeti ile başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 45 kişi ve hasta grubunun yaş ve cinsiyet özelliklerine paralel olarak normal beden kitle indeksine sahip olan, ek hastalık öyküsü bulunmayan 36 kişi olmak üzere toplam 81 kişi dâhil edildi. Kişilere sosyodemografik özelliklerini içeren anketin yanında, psikolojik durumlarını değerlendirmek için Beck anksiyete ve Beck depresyon ölçekleri uygulandı. Sonuçlar SPSS 17.0 programında frekans analizi, Pearson ki kare testleri ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 81 kişi dahil edildi (52 kadın, 29 erkek). Yaş ortalamaları 22,7±3,7 idi (16-32 yaş arası). Zayıflarda alkol kullanımı, aile öyküsü, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, uykusuzluk yakınmaları, anksiyete görülme oranları anlamlı olarak daha fazla (p<0,05) fakat baba eğitim seviyesi, spor yapma alışkanlığı, doğum kiloları anlamlı olarak düşüktü (p<0,05). Her iki grup arasında medeni durum, eğitim durumu, anne eğitim seviyesi, gelir düzeyi, kardeş sayısı, sigara kullanımı, sık hastalığa yakalanma, ishal, kusma, sinirlilik yakınmalarının görülmesi, ergenliğe girme yaşları, anne sütü alma süreleri, çocuklukta önemli hastalık geçirme, doğum şekilleri ve depresyon görülmesi bakımından anlamlı fark gözlenmedi (p>0,05). Sonuç: Zayıf kişilerde aile öyküsünün etkili olduğu ve bu kişilerin anksiyete açısından risk taşıdığı gözlenmiştir. Ayrıca bu kişilerde halsizlik, iştahsızlık, uykusuzluk ve bulantı semptomlarına daha sık rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bütüncül yaklaşım, beden kitle indeksi, zayıflık

The biopsychosocial assessment of people with low body mass index

Funda Yıldırım Baş1, Bahriye Arslan1, Yasemin Türker2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD, Yrd. Doç. Dr., Isparta / Türkiye
23 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Uzm. Dr., Düzce Türkiye

Objective: Low body mass index (thinness) is a stuation that may causes result of any disseases in healthy persons and it may have social and psychological effets. In this study investigates biopsychosocial aspects of thin people and factors causing thinness. Methods: This study was conducted in Süleyman Demirel University Family medicine polyclinic between december-may 2014. 45 patients were enrolled, who have been determined as thin (BMI < 18) without any other systemic or psychiatric illnesses (patient group), and 36 (BMI= 18.5-24) subjects with similar sociodemographic characteristics (control group). 81 person were evaluated. Data of research was collected by using of Descriptive Data Form and Beck anxiety–Beck depression ınventory. Results of the study were analyzed with frequency analysis, pearsonchi-square in the SSPS 17.0 software. Results: Eighty one person were included in the study (52 female, 29 male). The mean age of persons 22,7±3,7. In thin persons, alcohol use, family story, fatigue, loss of appetite, nausea, insomnia, anxiety was significantly higher incidence (p<0,05) but parental education level, sport habits, birth weight was significantly lower (p<0,05). Between two groups, marital status, educational status, maternal education level, income level, number of siblings, smoking, often getting sick, diarrhea, vomiting, irritability, complaints to be seen, prepubertal age, breastfeeding duration, childhood significant disease transmission, delivery patterns and depression rate was no significant difference (p>0,05). Conclusion: We found that family history is an effective in thinness and thin people are under risk for anxiety. Besides semptoms such as fatigue, loss of appetite, insomnia and nausea.

Keywords: Holistik medicine, body mass index, thinness.

Funda Yıldırım Baş, Bahriye Arslan, Yasemin Türker. The biopsychosocial assessment of people with low body mass index. Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(2): 64-71
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale