ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Rahim içi araç (RİA) uygulaması için başvuranların bilgi düzeyleri* [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(1): 31-34 | DOI: 10.2399/tahd.14.01365

Rahim içi araç (RİA) uygulaması için başvuranların bilgi düzeyleri*

Can Öner1, Binali Çatak2, Berrin Telatar3
1İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., İstanbul
2Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü, Uzm. Dr., Bursa
3İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç.Dr., İstanbul

Amaç: Aile Planlamas› (AP) yöntemlerindeki gelişme ve erişilebilmesindeki kolaylığa rağmen istenmeyen gebelikler halen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bunun en önemli nedeni yöntemlerle ilgili yeterli düzeyde bilgiye sahip olunmaması ve yöntemlerin yanlış kullanılmasıdır. Yapılan çalışmalar, yöntem seçiminde danışmanlık hizmetlerinin yeterince verilmediğini ve kişilerin bilinçli olarak yöntem seçimi yapmadıklarını göstermektedir. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma Pendik Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi'nde 2012 yılı Mayıs-Ağustos ayları arasında RİA uygulaması için başvuran 201 ardışık kadın ile yapılmıştır. Kadınlara danışmanlık hizmeti verilmeden önce oluşturulmuş bir anket formu yüzyüze görüşme ile doldurulmuştur. Veriler SPSS 16.0 programı ile analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 32.32±7.95 idi. RİA uygulamas›na başvuran kadınların büyük çoğunluğu 10 yıl ve üzeri süredir evli idi (%66.2). Rahim içi Araç öncesi modern yöntem (Doğum kontrol hapı, kondom vs) kullananların oranı %46.3 olarak bulunmuştur. Mevcut yöntemin terk edilmesinde en önemli faktör RİA’nın daha güvenilir olmasıdır (n=141, %70.1). Öte yandan mevcut kullanılan yöntemin kondom olduğu kadınlarda eş isteği ile yöntem bırakma da önemli oranlardadır (p<0.05). Yapılan çalışmada kadınların RİA uygulaması, takibi ve kontrol aşamaları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı görülmüştür. Sonuç: Yapılan çalışmada elde edilen bulgular RİA uygulaması için Aile Planlaması Merkezine başvuran kadınların RİA ile ilgili yeterli bilgilerinin olmadığını düşündürmektedir. Bu durum literatürdeki bilgilerle uyumludur. Kadınların RİA ile ilgili en az görülen yan etkiler hakkında bilgi sahibi olmasına karşın, etki mekanizması veya kontrol zamanları, koruyuculuğu vs gibi konularda bilgi sahibi olmaması RİA uygulamalarının seçimini kısıtlıyor olabilir. Sonuç olarak aile planlaması yöntemlerinin bilinirliğinin arttırılması için toplum temelli eğitim çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Rahimiçi araç, bilgi, danışmanlık.

Patient's knowledge level about intrauterin device application

Can Öner1, Binali Çatak2, Berrin Telatar3
1İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., İstanbul
2Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü, Uzm. Dr., Bursa
3İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç.Dr., İstanbul

Objective: Beside the improvements in family planning methods and their accessibility, unwanted pregnancies are one of the important public health problems. Main causes of these problem are insufficient knowledge of people about family planning and misusage of methods. Many of the studies revealed that counseling services couldn’t provide adequate information about appropriate choice of methods and selection of methods are done unconsciously. Methods: This descriptive study was carried on 201 consecutive women attended to Pendik Family Planning Center during MayAgust 2012 for Intra Uterine Device (IUD) application. Before giving consultation about family planning, all members of the study were invited to complete our questionnaire face to face. Data were analyzed with SPSS 16.0 programme. Results: The mean age of the women was 32.32±7.95 years. Most of the women were married for 10 year or more (66.2%). 46.3% of the women were using modern family planning methods (oral contraceptives, preservative, etc.) before IUD. The most frequent cause to give up the present method was reliability (n=141, 70.1%) of IUD. Moreover partner’s desire was an important factor in condom users (p<0.05). In this study, it is showed that; women don’t have sufficient knowledge about the application, follow up and controlling processes of IUD. Conclusions: This study shows that women attending Family Planning Center do not have adequate knowledge about IUD. This result is in concordance with the previous studies in the literature. Although most of the women knew rare side efects of IUD, they didn't know mechanisms of action, effectivity and follow up procedures and this could be the reason of limited usage of IUD. In conclusion population based education programmes are needed for increasing the knowledge about family planning method.

Keywords: Intrauterin device, knowledge, consultation.

Can Öner, Binali Çatak, Berrin Telatar. Patient's knowledge level about intrauterin device application. Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(1): 31-34
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale