ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Pnömoni tanısı ile hastanede yatarak tedavi gören yaşlı hastaların prognozunun yaş gruplarına göre incelenmesi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(3): 109-117 | DOI: 10.15511/tahd.17.00317

Pnömoni tanısı ile hastanede yatarak tedavi gören yaşlı hastaların prognozunun yaş gruplarına göre incelenmesi

Ayşegül Albay1, Bengü Şaylan2, Hacer Sali Çakır3, Sema Basat4, Şeyma Başlılar5, Nesrin Sarıman6
1Ümraniye 26 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Uzm. Dr., İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Uzm.Dr. İstanbul
3Trabzon Şalpazarı Aile Sağlığı Merkezi, Uzm.Dr., Trabzon
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Prof.Dr., İstanbul
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Uzm.Dr., İstanbul
6Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Doç.Dr., İstanbul

Amaç: Pnömoni tanısı ile serviste yatarak tedavi alan geriyatrik hastalarda; klinik, radyolojik, laboratuvar parametreleri, risk faktörleri ile tedavi, yaş gruplarına göre değerlendirilerek prognozu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Pnömoni tanısı ile yatırılan 65 yaş ve üzerin-deki ardışık 305 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastane kayıtları retrospektif olarak; laboratuvar bulguları, radyolojik veriler, tedavi uygulamaları açısından taranmıştır. Geriyatrik hastalar 65-74 yaş (genç yaşlı) ve 75 yaş ve üstü (yaşlı ve ileri yaşlı) olarak iki grupta değerlendirilerek karşılaştırılmıştır. Bulgular: Hastaların 173’ü (%57) erkek, 132’si (%43) kadındı. Ortalama yaş; 78 (65-98 yıl arası) idi. Seksen dokuzu (%29) 65-74 yaş, 216’sı (%71) 75 yaş ve üstü idi. Yetmiş beş yaş ve üzerindeki hastalarda başvuru sırasında konfüzyon, siyanoz ve hipotansiyon varlığı daha fazla ve arter kan gazında asidoz ve hipoksemi belirgindi. C reaktif protein (CRP) değeri yüksek olan hastaların CURB-65 ve pnömoni ağırlık indeksi (PAİ) değerleri anlamlı derecede yüksekti (p=0.016 ve p=0.028). Bir yıl içinde pnömoni nedeniyle hastane yatışı olan ve en az bir risk faktörüne sahip olan hastalarda balgam kültüründe üreme anlamlı yüksek bulundu (sırasıyla p=0.012, p=0.016). Eşlik eden komorbid hastalıklardan kardiyovasküler hastalık (%67), pulmoner hastalık (%36) ve diyabetin (%36) ilk sıralarda yer aldığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) varlığı ile yoğun bakım ihtiyacı arasında anlamlı ilişki olduğu saptandı (p=0.001). Mortalite oranı % 5,24 olarak hesaplandı ve bu olgularda komorbid durumların daha fazla olduğu görüldü. Sonuç: Yaşlı ve ileri yaşlı pnömonili hastalarda KOAH varlığının yoğun bakım ihtiyacı ile ilişkili en belirleyici komorbid hastalık olduğu görülmüştür. Tedavinin hastanede yatarak uygulanması klinik seyrin yakın takibi, etken patojen tespiti ve akılcı antibiyotik kullanımı, komorbid hastalıkların yönetimini mümkün kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pnömoni, geriyatrik yaş, prognoz

Analysis of prognosis in hospitalized elderly patients with pneumonia according to age groups

Ayşegül Albay1, Bengü Şaylan2, Hacer Sali Çakır3, Sema Basat4, Şeyma Başlılar5, Nesrin Sarıman6
1Ümraniye 26 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Uzm. Dr., İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Uzm.Dr. İstanbul
3Trabzon Şalpazarı Aile Sağlığı Merkezi, Uzm.Dr., Trabzon
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Prof.Dr., İstanbul
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Uzm.Dr., İstanbul
6Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Doç.Dr., İstanbul

Aim: We aimed to determine the factors that affect prognosis in geriatric hospitalized patients according to age groups with pneumonia by evaluating the clinical, radiological, laboratory paremeters, risk factors and management plan. Materials and Method: Three hundred and five consecutive patients aged above 65 years hospitalized with the diagnosis of pneumonia were included to the study. Hospital records were scanned retrospectively with regard to laboratory, radiologic findings and treatment protocols. Geriatric patients were assessed and compared in two groups as aged(65-74 years) and elderly (75 years and above). Results: Of the patients, 137 (57%) were male and 132 (43%) were female. Eighty nine (29%) patients were between 65-74 years and 216 (71%) of them were 75 years and above. Presence of confusion, cyanosis and hypotension were higher and acidosis, hypoxemia were prominent in arterial blood gases in patients who were 75 years and above. CURB65 and pneumonia severity index (PSI) scores were significantly higher in patients with elevated C reactive protein (CRP) values (p =0.016 and p=0.028). Sputum cultures were significantly positive in patients having pneumonia within a year and at least with one risk factor (respectively, p=0.012, p=0.016). Cardiovascular disease (63%), pulmonary disease (36%) and diabetes mellitus (36%) were most frequently seen comorbidities and there was a significant relationship between presence of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and need for intensive care unit (p=0.001). Mortality rate was 5,24% and comorbidities were higher in those patients. Conclusion: In aged and elderly patients with pneumonia,presence of COPD is found to be the most determining comorbid disease associated with the need for intensive care unit. Inpatient treatment makes close follow up, determination of responsible pathogens and rational antibiotic use possible.

Keywords: Pneumonia, geriatric age, prognosis

Ayşegül Albay, Bengü Şaylan, Hacer Sali Çakır, Sema Basat, Şeyma Başlılar, Nesrin Sarıman. Analysis of prognosis in hospitalized elderly patients with pneumonia according to age groups. Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(3): 109-117
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale